Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH ORAZ KORYTARZY ZLOKALIZOWANYCH NA I, II, III I IV PIĘTRZE BUDYNKU ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 3 IM. GRAŻYNY BACEWICZ W WARSZAWIE

Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-172 Warszawa, ul. Tyszkiewicza 42
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 6321009, 6321008 , fax. 0-226321009
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie
  ul. Tyszkiewicza 42 42
  01-172 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 6321009, 6321008, fax. 0-226321009
  REGON: 01608341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bacewicz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH ORAZ KORYTARZY ZLOKALIZOWANYCH NA I, II, III I IV PIĘTRZE BUDYNKU ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 3 IM. GRAŻYNY BACEWICZ W WARSZAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych wybranych pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych oraz korytarzy na I, II, III i IV piętrze budynku Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, tj.: a) IV piętro: pomieszczenie nr 4.41a, 4.41b, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.52, 4.53, korytarz; b) III piętro: pomieszczenie nr 3.30, korytarz; c) II piętro: korytarz; d) I piętro: pomieszczenie nr 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.19a, korytarz. 2. Zakres robót obejmuje: a) odrestaurowanie ścian i sufitów (demontaż, elementów wyposażenia w tym baterii umywalkowych i kratek wentylacyjnych, sufitów metalowych, oczyszczenie z farby, naprawa tynku, okładziny GKF, malowanie farbą emulsyjną, montaż na ruszcie paneli i izolacji akustycznej - wybrane pomieszczenia); b) wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej (wybrane pomieszczenie); c) remont podłóg - uzupełnienie i oczyszczenie (cyklinowanie) oraz lakierowanie istniejących parkietów (wybrane pomieszczenia), demontaż istniejących parkietów, oszlifowanie podłoża i wyłożenie wykładziną z tworzywa sztucznego (wybrane pomieszczenia). 3. Szczegółowy zakres prac określają: a. Projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c. Przedmiar robót - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekty budowlano - wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zostały opracowane przez dwa niezależne biura projektowe: a) w zakresie remontu ścian, sufitów oraz wymiany stolarki drzwiowej - Woźnicki Zdanowicz architekci z Warszawy, b) w zakresie remontu podłóg - parkietów - Architekci Dawidczyk & Partnerzy z Warszawy. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Warszawa, ul. Tyszkiewicza 42. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego 6. Termin realizacji zamówienia - do 60 dni od momentu podpisania umowy (planowany termin podpisania umowy - 01.07.2016 roku). Ostateczny termin realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty - vide kryterium oceny ofert. 7. Uwagi realizacyjne: a) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. b) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. c) Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. wykonawca będzie usuwał na bieżąco a następnie wywoził/utylizował we własnym zakresie. Inwestor udostępni wykonawcy miejsce do ustawienia kontenera na śmieci na terenie szkolnym. 8. Warunki finansowe rozliczeń: a. Zamawiający przewiduje fakturowanie jednoetapowe po zakończeniu realizacji prac, podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany końcowy protokół odbioru robót końcowy, b. wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału poprawnie faktury. c. sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania. d. do końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komplet dokumentów w tym: - protokoły badań i sprawdzeń, - oświadczenie kierownika budowy i robót budowlanych o wbudowaniu materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, - dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, - gwarancje producentów i dostawców na wbudowane materiały i wyroby. 9. Główny kod CPV: 45.20.00.00-9 Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bacewicz.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach