Przetargi.pl
Usługi w zakresie ochrony osób i mienia Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek SP ZOZ.

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4291091 , fax. 022 6214364
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Koszykowa 78 78
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4291091, fax. 022 6214364
  REGON: 01013789500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cepelek.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie ochrony osób i mienia Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek SP ZOZ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, całodobowa ochrona fizyczna obiektów Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek SP ZOZ w Warszawie oraz konwojowanie walorów pieniężnych, w szczególności: I . Ochrona na terenie niżej wymienionych obiektów , ilość pracowników ochrony bez broni: 1. Warszawa, ul. Koszykowa 78, - w dni robocze (bez sobót, niedziel i świąt) 1 stanowisko w godz. 6- 22 1 stanowisko w godz. 6- 16 - 1 stanowisko, całodobowo we wszystkie dni 2. Warszawa, ul. Żeromskiego 33 - 1 stanowisko, całodobowo we wszystkie dni Szczegółowe rozmieszczenie stanowisk ochrony na poszczególne obiekty Zamawiający przedstawi wybranemu Oferentowi przy podpisywaniu umowy. Uwaga: W związku z planowaną instalacją monitoringu Zamawiający zastrzega zmniejszenie ilości stanowisk i godzin pracy pracowników ochrony. Czynność powyższa nie będzie stanowiła dla Wykonawcy podstawy roszczenia odszkodowawczego II. Konwojowanie walorów pieniężnych. Pod pojęciem konwoju należy rozumieć środek transportu Oferenta, odpowiednio przystosowany do konwoju wartości pieniężnych z kierowcą oraz pracownikiem ochrony uzbrojonym w broń ostrą, na trasie siedziba Zamawiającego - bank - siedziba Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonywanie usługi w zakresie: 1) ochrony obiektów przez pracowników ochrony bez broni, sprawnych fizycznie, o miłej powierzchowności, taktownych i w jednolitych strojach, 2) oznaczenia pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego, 3) wyposażenia pracowników ochrony w środki łączności bezprzewodowej - urządzenia radiokomunikacyjne, tj. bezprzewodowe urządzenia zapewniające stałą i nieograniczoną łączność (nie dopuszcza się stosowania telefonów komórkowych działających na ogólnie udostępnionych częstotliwościach), 3a) nie dopuszcza się stosowania radiotelefonów pracujących w paśmie PMR, 3b)radiotelefony pracujące w sieci NAVCOMM mogą być eksploatowane tylko z pozwoleniami wystawionymi przez firmę NAVCOMM ( PR-1 i PR-2 ). Nie dopuszcza się stosowania innych radiotelefonów pracujących w paśmie częstotliwości przydzielonym firmie NAVCOMM, 4) ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w czasie realizacji usług ochrony mienia i osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie zawodowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cepelek.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach