Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych remontowych na II piętrze budynku Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie

Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-172 Warszawa, ul. Tyszkiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 6321009, 6321008 , fax. 0-226321009
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie
  ul. Tyszkiewicza 42
  01-172 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 6321009, 6321008, fax. 0-226321009
  REGON: 16083410000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bacewicz.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych remontowych na II piętrze budynku Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych na II piętrze w budynku Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. 2. Opis robót: a) Prace rozbiórkowe i demontażowe, b) Naprawa ścian i sufitów, c) Wymiana drzwi, d) Montaż elementów akustycznych ścian i sufitów. 3. Szczegółowe wymogi zostały opisane w: a) dokumentacji technicznej, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarze robót. Przy czym należy zaznaczyć, iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. 4. Zamawiający rekomenduje dokonanie przez Wykonawców (na swój koszt, w terminach ustalonych z dyrektorem placówki) wizji lokalnej. 5. Kod CPV: 45.00.00.00-0 Dodatkowe kody CPV: 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.41.00.00-4 Tynkowanie 45.44.21.00-8 Roboty malarskie 6. Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego, na podstawie, wykazu stanu zaawansowania robót nie częściej, niż raz w miesiącu, lub za zgodą Zamawiającego częściej. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji na części mechaniczne zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 8. Zamawiający, mając na uwadze wymogi zapisane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga w odniesieniu do stanowisk opisanych w załączniku nr 8 - złożenia oświadczenia (wg. wzoru zawartego w załączniku nr 8) o zatrudnianiu przez Wykonawcę i ew. podwykonawców osób na tych stanowiskach na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonanie robót ogólnobudowlanych tynkarskich i malarskich. 9. Zamawiający może, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2016 poz. 922), dokonać kontroli rzetelności złożonego oświadczenia. W tym celu może żądać od Wykonawcy i podwykonawców informacji i dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII 7.1. - 7.4. niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 3) wykaz określający zakres podwykonawstwa z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5.1) niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 5) oświadczenie w sprawie zatrudnienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach