Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na terenie Przedszkola nr 165 przy ul. Ratuszowej 8A w Warszawie.

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 03-708 Warszawa, Kłopotowskiego 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443-80-(50 lub 49) , fax. 22 443-81-86
 • Data zamieszczenia: 2022-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Kłopotowskiego 15
  03-708 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443-80-(50 lub 49), fax. 22 443-81-86
  REGON: 015259640
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na terenie Przedszkola nr 165 przy ul. Ratuszowej 8A w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na terenie Przedszkola nr 165 przy ul. Ratuszowej 8A w Warszawie, w ramach zadania pn.: „Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru robót określają:a) Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami – załącznik nr 5 do SWZ b) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ.c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 7 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy, Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 60 miesięcy. UWAGA:Przedmiar robót, będący załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia, ma charakter informacyjny, pomocniczy, stanowi element porządkujący w celu ułatwienia Wykonawcy kalkulacji ceny ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnej wyceny ujmującej wszelkie koszty (wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi) związane z realizacją zadania, którego zakres został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty robót koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelki opłaty , jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach