Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów ogłasza przetarg

 • Adres: 04-401 Warszawa, Al. gen. A. Chruściela 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów
  Al. gen. A. Chruściela 28
  04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015259640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rembertow.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja polega na budowie czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z lokalem usługowym, garażem w parterze, miejscami postojowymi w terenie, zjazdem indywidualnym i publicznym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Cyrulików w Warszawie oraz na fragmencie działki drogowej nr ew. 93/5 (zjazdy).Kondygnacja parteru zawiera od strony północnej garaż, od strony południowej wejście główne do budynku, lokal usługowy oraz pomieszczenia pomocniczo - techniczne. Pomieszczenia o funkcjach dodatkowych takich jak śmietnik, przyłącze wody oraz pomieszczenie gospodarcze znajdują się od północnej strony budynku.W pozostałej części budynku, od kondygnacji 2 do 4 zaprojektowano 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 903,04 m2 rozmieszczone dookoła centralnie zlokalizowanego trzonu komunikacyjnego. Każde mieszkanie posiada taras lub balkon.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawców, którzy:1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że robota ta została wykonana należycie) polegające na budowie budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 7.000 m3 każdy o łącznej wartości nie mniejszej niż 18 000 000,00 zł. (brutto).Budynek użyteczności publicznej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.2. dysponują zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:- jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych – bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności drogowej – co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.- jedna osoba, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru terenów zieleni, posiadająca:• wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu lub leśnictwoi• posiadająca zaświadczenie o uprawnieniach kwalifikacyjnych w zakresie inspektora nadzoru terenów zieleni uzyskane na podstawie ukończenia szkolenia organizowanego przez branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne: Naczelną Organizację Techniczną (NOT) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) lub inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni, zakończone egzaminem, na podstawie, których wydawane jest zaświadczenie kwalifikacyjne inspektora nadzoru terenów zieleni.lub• posiadająca zaświadczenie o ukończonym kursie II i III –go stopnia przygotowującym do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy pielęgnacji i ochronie drzew, organizowanego przez branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne: Naczelną Organizację Techniczną (NOT) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) lub inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew, zakończone egzaminem, na podstawie, których wydawane jest zaświadczenie.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dot. doświadczenia musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców w całości.Pozostałe warunki wykonawcy mogą spełniać wspólnie/łącznie.Wykonawca posiadający uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.W odniesieniu do ww. warunków Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór druku załącznik nr 5 do SWZ), w którym wskażą które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku.W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczania, warunek określony w punkcie 1) powyżej musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach