Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącej sieci ciepłowniczej na terenie zajezdni MZK Sp. z o.o. w Koszalinie.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 423 021 , fax. 943 422 768
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie
  ul. Gnieźnieńska 9
  75-736 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 423 021, fax. 943 422 768
  REGON: 33055750800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącej sieci ciepłowniczej na terenie zajezdni MZK Sp. z o.o. w Koszalinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja sieci ciepłowniczej obejmująca wykonanie robót budowalnych polegających na wymianie istniejącej sieci ciepłowniczej na nową sieć z rur proizolowanych na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 9. 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie robót budowalnych obejmujących: 1) Rozbiórkę nawierzchni na trasie ciepłociągu, rozbiórkę kanału ciepłowniczego, istniejącego rurociągu, wymianę gruntu. 2) Demontaż istniejących rur i montaż nowych rur na odcinkach: a) Kotłownia – odgałęzienie do małej myjni b) Kotłownia – komora ciepłownicza c) Odgałęzienie do małej myjni – komora ciepłownicza; d) Komora ciepłownicza – budynek biurowy e) Komora ciepłownicza – budynek warsztatowy f) Komora ciepłownicza – budynek stacji paliw i dyspozytorni g) Komora ciepłownicza - budynek stacji obsługi pojazdów (OSKP) 3) Odbudowa nawierzchni na trasie ciepłociągu. 4) Przejścia przez stropy i ściany. 5) Roboty antykorozyjne i izolacyjne. 6) Montaż i testowanie instalacji systemu alarmowego na mufie. 7) Odpowietrzenie rurociągów sieci ciepłowniczej 8) Płukanie instalacji, próby szczelności i uruchomienie sieci ciepłowniczej. 2..Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z : 1) Przedmiarem robót – załącznik nr 7 do SIWZ. 2) Kosztorysem inwestorskim (bez wyceny) - załącznik nr 8 do SIWZ 3. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie z Prawem Budowlanym, zasadami wiedzy technicznej polskimi normami, wskazaniami inwestora oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami BHP i przeciw pożarowymi. 4. Teren zajezdni w takcie prowadzenia prac budowalnych będzie terenem użytkowanym przez Zamawiającego Wykonawca podczas realizacji prac budowalnych musi zapewnić bezpieczny ruch pojazdów i osób na terenie zajezdni przez całą dobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi dla swej ważności być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Termin ważności wadium – od terminu składania ofert do terminu związania ofertą. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w oryginale. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 roku poz. 110 z późniejszymi zmianami). 4.Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać, co najmniej następujące warunki: 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres; 2) określać kwotę gwarantowaną w złotych; 3) określać termin ważności gwarancji od terminu składania ofert do terminu związania ofertą; 4) określać przedmiot gwarancji, nazwę i numer zamówienia wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz tytuł (np. wadium); 5) być gwarancją samoistną, nie odwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie); 6) zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji w przypadku, gdy: a) wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek: BANK MILLENNIUM O/KOSZALIN nr rachunku S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX, IBAN PL 88 1160 2202 0000 0002 6524 1840 z opisem wadium – przetarg nieograniczony nr NO-JP-2210-17/2019 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącej sieci ciepłowniczej na terenie zajezdni MZK Sp. z o.o. w Koszalinie. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku o rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.2.1.pkt. 1) SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa bez wezwania. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2). ppkt 1) – 3) SIWZ. 6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 6.2). ppkt 1) – 3) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt. 6.2. pkt 1) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez Właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21; 8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4 . SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.5. SIWZ stosuje się odpowiednio. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4. ppkt. 1) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.4 ppkt. 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.5 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 14. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 15. . W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale 16. Do oferty stanowiącej załącznik nr 1 Wykonawca dołącza: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Załącznik nr 3 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 12.6 SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach