Przetargi.pl
Dostawa leków dla Szpitala w Dębnie

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, Kościuszki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 602 733 , fax. 957 602 733
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
  Kościuszki 58
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 602 733, fax. 957 602 733
  REGON: 00030670400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.debno.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków dla Szpitala w Dębnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę leków dla Szpitala w Dębnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 3 – tabele z wykazem zamawianych leków w podziale na Części zamówienia. Wydzielona Część zamówienia w dalszej treści SIZW jest nazywana zamiennie Zadaniem. W załączniku nr 3 podane zostało przewidywane zużycie leków w okresie objętym zamówieniem, podane wartości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zastrzeżeniem, że oferta musi być dla danej Części (Zadania) zamówienia kompletna. Przedmiot zamówienia został podzielony na 22 Części (Zadania) oznaczonych numerami od 1 do 22.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z przedmiotem zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach