Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynków kubaturowych kolidujących z planowaną budową trybuny wschodniej – sektor „B” w obrębie Stadionu Polonii Bydgoszcz wraz z usunięciem kolizji w zakresie infrastruktury technicznej z uporządkowaniem terenu po rozbiórce oraz pracami ogrodniczymi na terenie nieruchomości przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2018-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynków kubaturowych kolidujących z planowaną budową trybuny wschodniej – sektor „B” w obrębie Stadionu Polonii Bydgoszcz wraz z usunięciem kolizji w zakresie infrastruktury technicznej z uporządkowaniem terenu po rozbiórce oraz pracami ogrodniczymi na terenie nieruchomości przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektów kubaturowych kolidujących z planowaną budową trybuny wschodniej – sektor „B” w obrębie Stadionu Polonii Bydgoszcz wraz z usunięciem kolizji w zakresie infrastruktury technicznej z uporządkowaniem terenu po rozbiórce (w tym m. in.: wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki, śmieci i liści, odłączenie i demontaż instalacji kolidujących z rozbiórką, zabezpieczenie masztów oświetleniowych, zabezpieczenie istniejących trybun ziemnych przed osuwaniem za pomocą ścianek szczelnych z grodzic stalowych, wyrównanie terenu po rozebranych budynkach, wykonanie pełnego ogrodzenia o wys. min. 1,80 m, na granicy sąsiednich nieruchomości) oraz pracach ogrodniczych (w tym: wycinki drzew i krzewów) na terenie nieruchomości przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy. 2. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia jak wyżej należy wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t. z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej. Prace ogrodnicze należy wykonać zgodnie z decyzją nr ŚG-III.7120.4.50.2018 z 20.04.2018r. (bez wykonywania nasadzeń zastępczych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt 2., za datę wniesienia wadium uznaje się wpływ środków na konto Zamawiającego), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 359). 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, nr rachunku: 41 1240 6452 1111 0010 4788 1232 z adnotacją „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektów kubaturowych kolidujących z planowaną budową trybuny wschodniej – sektor „B” w obrębie Stadionu Polonii w Bydgoszczy” 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 2 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony formularz ofertowy, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3)zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy). Przedmiotowe zobowiązanie musi wykazywać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne) 5) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 6)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. III.3) ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3) ogłoszenia, 8) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. III.4) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 9)Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt.8 , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, 10) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 11) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę -opisane jest w punkcie III.9 siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach