Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kulochwytu osi T w budynku nr 112 na terenie CSP w Legionowie.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 725 52 57 , , fax. 22 725 55 85
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
  ul. Zegrzyńska 121
  05-119 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 22 725 52 57 , , fax. 22 725 55 85
  REGON: 11968687000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkolenie policji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kulochwytu osi T w budynku nr 112 na terenie CSP w Legionowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kulochwytu osi T w budynku nr 112 na terenie CSP w Legionowie. 2. Pełen zakres robót ujęty został w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Wszystkie wbudowane wyroby budowlane winny posiadać stosowne atesty lub certyfikaty. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. 5. W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub w przypadku braku środków finansowych; 2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 6. Zamawiający informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa może zostać zmieniona. 7. Wykonawca zobowiązany jest w dniu odbioru robót do przedłożenia Zamawiającemu protokołu z uodpornienia elementów drewnianych. 8. Zamawiający wymaga aby drewno użyte do montażu było suche – do 15% wilgotności. 9. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej obiektu. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Wydziału Inwestycji i Remontów. 10. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie zakresu prac do wykonania w ramach posiadanych na to zamówienie środków finansowych. 11. Zamawiający zastrzega sobie, że całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć posiadanych na ten cel środków finansowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w tym wykazania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: minimum 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto każda, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączonymi dokumentami, że roboty te zostały wykonana należycie – załącznik nr 5 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach