Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie systemu oświetlenia w Sali im. A. Walentynowicz zlokalizowanej w skrzydle C budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie (nr postępowania 2020/21/KPRM),

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 694 61 18 , fax. 22 694 61 21
 • Data zamieszczenia: 2020-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
  ul. Powsińska 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 61 18, fax. 22 694 61 21
  REGON: 12261725000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie systemu oświetlenia w Sali im. A. Walentynowicz zlokalizowanej w skrzydle C budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie (nr postępowania 2020/21/KPRM),
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie systemu oświetlenia w Sali im. A. Walentynowicz zlokalizowanej w skrzydle C budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu na konto bankowe wskazane w ust. 4, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek o nr : 51 1130 1017 0020 1466 4390 0001. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku COAR. 5. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM - nr zamówienia 2020/21/KPRM lub inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy. 6. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie COAR. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy Centrum a wystawcą gwarancji/ poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Centrum. 7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w ust. 2 pkt 2-5, Zamawiający wymaga, aby z treści gwarancji lub poręczenia wynikało czyjej oferty ta gwarancja/to poręczenie dotyczy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, aby wymienieni zostali wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy złożyli daną ofertę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. OFERTA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://zamowienia.gov.pl lub https://platforma.eB2B.com.pl. 2. Oferta powinna być sporządzona w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną i w języku polskim, pod rygorem nieważności. 3. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 4. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zamieszczenie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. 7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: 1) Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX podrozdział I ust. 1 SIWZ, 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 4) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność, 5) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. I pkt 1 ppkt 2 SIWZ. 9. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty polega na usunięciu plików składających się na ofertę. W tym celu w zakładce „Załączniki” Wykonawca korzysta z polecenia „Usuń” po wybraniu odpowiedniego załącznika/ów. 10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników). II. OFERTA W FORMIE PISEMNEJ 1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (02 - 903) przy ul. Powsińskiej 69/71, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 105. 2. Opakowanie zawierające ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane nazwą i nr referencyjnym postępowania, którego dotyczy. 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomocnika Wykonawcy. 5. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. 6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje (dokumenty) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się umieszczenie w oddzielnym opakowaniu i opatrzenie napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp 8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć podpisane przez osobę uprawnioną, następujące dokumenty: 1) Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX Podrozdział I ust. 1 SIWZ, 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 4) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność, 5) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. I pkt 1 ppkt 2 SIWZ. 12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zewnętrzne będzie zawierało dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Wycofanie złożonej oferty następuje przed upływem terminu do składania ofert i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach