Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń na potrzeby przedszkola w budynku położonym na działce nr 1663 w miejscowości Ustka - Gmina Ustka

Wójt Gminy Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. Dunina 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 814 42 57
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ustka
  ul. Dunina 24 24
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 059 814 42 57
  REGON: 77050924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustka.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń na potrzeby przedszkola w budynku położonym na działce nr 1663 w miejscowości Ustka - Gmina Ustka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń na potrzeby przedszkola w budynku położonym na działce nr 1663 w miejscowości Ustka - Gmina Ustka. Prace budowlane polegały będą na: - wykonaniu nowej elewacji, - wykonaniu nowych tarasów na gruncie, - wykonaniu nowego układu pomieszczeń wewnątrz budynku, - częściowej wymianie okien. - wymianie drzwi, - dostosowaniu łazienek do potrzeb dzieci - montaż wyposażenia na odpowiedniej wysokości, - wykonaniu wentylacji grawitacyjnej, - nowej instalacji elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ustka.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach