Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na polegających na przebudowie budynku nr 10 przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie (PKOB 1274).

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na polegających na przebudowie budynku nr 10 przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie (PKOB 1274).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 10 przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie (PKOB 1274). Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu Decyzję pozwolenia na budowę nr 29/O/2017 z dnia 17 listopada 2017r. oraz Decyzję zmieniającą decyzję pozwolenia na budowę nr 33/O/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: a) Projektach wykonawczych, b) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę budynku koszarowego nr 10 (kubatura – 14582 m3) na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie mającą na celu jego dostosowanie do potrzeb użytkownika oraz obowiązujących przepisów (techniczno – budowlanych, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy) poprzez: − wykonanie niezbędnych prac budowlanych - przebudowa i remont pomieszczeń, kompletna wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa konstrukcji dachu wraz z wymiana pokrycia, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie termomodernizacji obiektu oraz elewacji budynku, wykonanie wzmocnień stropu w pomieszczeniach specjalnych, wykonanie drogi ppoż do budynku, − wykonanie zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych w budynku, − wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych oraz wykonanie nowych, − wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne do funkcjonowania jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w danym obiekcie, − przebudowę i wymianę istniejących przyłączy infrastruktury technicznej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej. 2) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21) - sposób postępowania z odpadami został określony w §4 wzoru umowy. 3) Zobowiązania wynikające z gwarancji na przedmiot zamówienia w ramach otrzymanego wynagrodzenia – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 4) Wykonawca robót wykona dokumentację kolaudacyjną obejmującą dokumentację powykonawczą i odbiorową – zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ. Dokumentacja kolaudacyjna jest przygotowywana przez Wykonawcę robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowi podstawę odbioru końcowego i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. UWAGA: 1. Wykonawca jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności wskazanych w decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o udzielone przez Zamawiającego Pełnomocnictwo. 2. Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą budowlaną oraz umową. 3. Wykonawca zadania uzyska również inne uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczególnymi. 4. Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne jeżeli zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować, jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w projektach wykonawczych, decyzjach (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9 do SIWZ). UWAGA: Dokumentacja niejawna (4 teczki), tj.: - PB – Zagospodarowanie terenu, - PB – Wewnętrzne instalacje teletechniczne, - PW – Zagospodarowanie terenu, - PW – Wewnętrzne instalacje teletechniczne, jest do wglądu w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego RZI Szczecin od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 14.00 po wcześniejszym złożeniu pisma do Zamawiającego z prośbą o wgląd do dokumentów niejawnych i następnie po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z p. Markiem Rogalskim tel. 261 45 20 08. Wglądu mogą dokonać tylko osoby posiadające ważne „Poświadczenie bezpieczeństwa” lub pisemne upoważnienia uprawniające do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 130 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. W związku z powyższym muszą posiadać: a) ważną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, b) opracowaną zgodnie z art. 43 ust. 5 w/w ustawy instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (wzór załącznik nr 12 do SIWZ). 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Do oferty należy załączyć: a) Wykaz parametrów cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich, zysku, kosztu zakupu materiałów. b) Wypełniony w kolumnach 3 (wartość elementów brutto) i 4 (ilość roboczodni elementów) ramowy harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik nr 7 do SIWZ) z graficznym określeniem czasu wykonania poszczególnych elementów. Suma wartości poszczególnych elementów zamówienia musi być tożsama z wartością oferty z uwzględnieniem limitów finansowych określonych przez zamawiającego na dany rok kalendarzowy. UWAGA: Brak załączenia do oferty powyższych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach