Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznej w kompleksie wojskowym w Chlebowie

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: 15wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznej w kompleksie wojskowym w Chlebowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis zamówienia znajduje się: 1. dla części 1 zamówienia pn. Remont obwodnicy oświetleniowej w Chlebowie - w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiar robót oraz szkic. Zakres prac części 1 obejmuje: 1. Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach 2. Demontaż wysięgników rurowych na słupach 3. Demontaż słupów oświetleniowych betonowych 4. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny 5. Nasypanie warstw piachu na dnie rowu kablowego 6. Zasypanie rowów dla kabli do 0,5 kg/m 7. Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie 8. Montaż szafy oświetleniowej 9. Stawianie słupów oświetleniowych 10. Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 11. Montaż wysięgników rurowych na słupach 12. Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słupy 13. Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp typu led 14. Układanie bednarki w rowach kablowych 15. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 16. Badanie linii kablowej NN 17. Badanie i wykonanie pomiaru instalacji skuteczności zerowania 18. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia słupów obwodnicy 19. Wywóz złomu stalowego do magazynów 15 WOG w m. Bielkowo 2. dla części 2 zamówienia pn. Naprawa instalacji elektrycznej w budynkach nr: 2, 3 i 4 w Chlebowie - w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiar robót oraz rysunki. Zakres prac części 2 obejmuje: 1. Demontaż opraw oświetleniowych, wysięgników i instalacji zasilającej. 2. Montaż wysięgników, opraw , instalacji zasilającej i sterowniczej. 3. Montaż skrzynek sterowniczych. 4. Uruchomienie instalacji oświetleniowej. 5. Wykonanie pomiarów elektrycznych. 6. Transportowanie, w obrębie budowy, materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego do wykonywania robót remontowych, W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium:  Dla części 1 zamówienia w wysokości 7 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  Dla części 2 zamówienia w wysokości 1 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2018 poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego prowadzony przez: NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000- z dopiskiem „wadium w postępowaniu 05-ZP-RB-03-19/58. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu przez inny podmiot, niż składający ofertę, należy w tytule przelewu poza nr referencyjnym postępowania, wskazać nazwę podmiotu, na rzecz którego wadium jest wnoszone. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego. 9.6. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.2 lit. od b) do e) powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy pzp, pełnomocnictw, nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. W przypadku wadium wnoszonego w pozostałych niepieniężnych formach, należy oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie z dopiskiem „WADIUM”. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta został uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem pkt 9.6.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.7.1. SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego, składane wraz z ofertą: a) formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ. b) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych załączonych dokumentów, c) w przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów – dowody w celu wykazania, że wykonawca rzeczywiście będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w tym w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Wykonawca przedkłada wraz z ofertą).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach