Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku, budowie ścieżki zdrowia, montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu nasadzeń w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenów zieleni na Osiedlu Krakowska Południe”

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku, budowie ścieżki zdrowia, montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu nasadzeń w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenów zieleni na Osiedlu Krakowska Południe”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku, budowa ścieżki zdrowia, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenów zieleni na Osiedlu Krakowska Południe”. W ramach zadania należy wykonać: 1) dostawa i montaż: - 3 szt. urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem strefy użytkowania z piasku, - 7 szt. urządzeń ścieżki zdrowia wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku pod 3 z urządzeń, - elementów małej architektury: 2 szt. ławek z oparciem, 1szt. koszy na śmieci, 2 szt. regulaminu placu zabaw 2) nasadzenie roślin i założenie trawnika z siewu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Przedmiar robót, 4) wzór umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000 PLN na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna). 3.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp, 4. Kosztorys.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach