Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 R Husów - Tarnawka - (gr. powiatu) Hadle Szklarskie od km 0+000 - 8+396.”

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Polna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 257 448 , fax. 172 257 448
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
  ul. Polna
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 257 448, fax. 172 257 448
  REGON: 69065719700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-lancut.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 R Husów - Tarnawka - (gr. powiatu) Hadle Szklarskie od km 0+000 - 8+396.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 R Husów - Tarnawka - (gr. powiatu) Hadle Szklarskie od km 0+000 - 8+396.” Roboty będą polegać na: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym i pagórkowatym. Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego na głębokość 10 cm z odwiezieniem na odkład na odl. ok. 5 km lub z oczyszczeniem na odkład do 5 km. Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego na głębokość160cm z odwiezieniem na odkład na odl. ok. 5 km lub z oczyszczeniem na odkład do 5 km. Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 7cm z odwiezieniem na odkład na odl. ok. 5 km lub z oczyszczeniem na odkład do 5 km. Rozebranie barier ochronnych stalowych. Rozebranie części przelotowych przepustów z rur betonowych do średnicy Ø40 z uprzednim odkopaniem przepustu z odwozem gruzu - analogia. Rozebranie części przelotowych przepustów z rur betonowych Ø80 z uprzednim odkopaniem przepustu z odwozem gruzu - analogia 5x17= 85. Rozebranie części przelotowych przepustów z rur betonowych Ø100 z uprzednim odkopaniem przepustu z odwozem gruzu - analogia. Demontaż tablic znaków drogowych oraz słupków. Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu. ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. do 5km (suma x 1,1). Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z uzyskanego z dokopu (suma x 1,1). ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO: Wykonanie przepustów z rur z HDPE o średnicy 400 mm na ławie fundamentowej, z zasypką z gruntu przepuszczalnego oraz wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu z prefabrykowanych ścianek czołowych. Wykonanie przepustów z rur z HDPE o średnicy 500 mm na ławie fundamentowej, z zasypką z gruntu przepuszczalnego oraz wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu z prefabrykowanych ścianek czołowych. Wykonanie przepustów z rur z HDPE o średnicy 600 mm na ławie fundamentowej, z zasypką z gruntu przepuszczalnego oraz wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu z prefabrykowanych ścianek czołowych. Wykonanie przepustów z rur z HDPE o średnicy 800 mm na ławie fundamentowej, z zasypką z gruntu przepuszczalnego oraz wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu z prefabrykowanych ścianek czołowych. Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych na ławie fundamentowej, z zasypką z gruntu przepuszczalnego, rur żelbetowych Wipro Ø100cm. Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian. Odmulenie mechaniczne kanalizacji deszczowej z rur drenażowych z polipropylennu lub HDPE (1/3 po obwodzie od góry część sacząca) o średnicy 400 mm , 500 mm , 600 mm. PODBUDOWY: Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość 15 cm. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość 20 cm na zjazdach. NAWIERZCHNIE: Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego gr. śr. 3,5cm. Warstwa wiążąca z AC 16 W grubości 6 cm (KR 2). Warstwa ścieralna z AC 11 S grubości 4 cm (KR 2). ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: Umocnienie dna rowów i ścieków elementami betonowymi korytkowymi. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15cm - humus z rozbiórki. Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x10cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm. Wykonanie poboczy kruszywem z o uziarnieniu 0/31,5 grubości 20cm. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU: Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych. Materiał z rozbiórki do ponownego montażu. INNE ROBOTY: Mur oporowy z koszy stalowych wypełnionych kruszywem o wymiarach 1m x 1,5m Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy, SST stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 60 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). 6) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łańcucie Nr 59 9177 0008 2001 0004 0253 0002 7)W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwotą wadium podanego wyżej rachunku bankowego Zamawiającego. Zaleca się, aby do oferty Wykonawcy załączyli potwierdzenie przelewu kwoty wadium. 8) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w biurze Zamawiającego – Łańcut ul. Grunwaldzka 68, a do oferty dołączyć kopię, której zgodność z oryginałem poświadczono. Wadium musi być wystawione na Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 9) Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywającego zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 10) Wykonawca, który we właściwym terminie nie wniesie wadium w akceptowanej formie zostanie z postępowania wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 11) Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 12) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, kosztorys ofertowy. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach