Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wraz z remontem dachu budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach oraz adaptację lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Wyższy Urząd Górniczy ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 736 17 04, 736 19 00 , fax. 327 361 705
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 736 17 04, 736 19 00, fax. 327 361 705
  REGON: 33224500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wraz z remontem dachu budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach oraz adaptację lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wraz z remontem dachu budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach oraz adaptację lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca projekt budowlano – wykonawczy, stanowiący załączniki nr 1a i 1b do SIWZ, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załączniki nr 2a i 2b do SIWZ oraz przedmiar robót, stanowiący załączniki nr 3a i 3b do SIWZ. 3. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy, określa maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wskazuje, iż minimalny zakres przedmiotu zamówienia (część gwarantowana) dotyczy robót budowlanych objętych przedmiarem robót stanowiącym zał. nr 3a do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia objęty prawem opcji (część objęta prawem opcji) dotyczy robót budowlanych wskazanych w przedmiarze robót stanowiącym zał. nr 3b do SIWZ. Warunkiem skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie środków finansowych na zamówienie objęte prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieskorzystania lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie. Warunkiem uruchomienia przez zamawiającego prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli o korzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji. W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji, tj. złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nastąpi najpóźniej do dnia 05.07.2019 r. Postanowienia SIWZ odnoszące się do części gwarantowanej przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej prawem opcji. W przypadku części gwarantowanej wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania wykonawcy terenu robót. Zamawiający przekaże wykonawcy teren robót w terminie trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku części objętej prawem opcji wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia uruchomienia prawa opcji. Uruchomienie prawa opcji nastąpi najpóźniej do 05.07.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wraz z ofertą: - wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt IX.1.a) i b); wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu; - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - formularz ofert, kosztorys ofertowy. Dokumenty oraz oświadczenia składane (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji zawierającej nazwy firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) sporządzone wg załącznika nr 6 do SIWZ. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach