Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla doprowadzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 26 do zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej – Etap 3 -obejmujący również integrację i uruchomienie instalacji wykonanych w poprzednich etapach

Szkoła Podstawowa nr 26 ogłasza przetarg

 • Adres: 01-842 Warszawa, ul. Miedziana
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 654 65 52 , fax. 022 620 04 12
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 26
  ul. Miedziana 8
  01-842 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 654 65 52, fax. 022 620 04 12
  REGON: 80109400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp26.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla doprowadzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 26 do zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej – Etap 3 -obejmujący również integrację i uruchomienie instalacji wykonanych w poprzednich etapach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie III ETAPU robót niezbędnych do doprowadzenia budynku szkoły do zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej, w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej oraz obejmuje integrację i uruchomienie instalacji wykonanych w poprzednich etapach. Wykonawca przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie między innymi do połączenia instalacji wykonanej w ramach Etapu III z instalacjami wykonanymi w ramach Etapu I i Etapu II. Wykonawca przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie uzyskać pozytywny wynik odbioru przez rzeczoznawcę d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych doprowadzenia całego budynku do zgodności z wymogami p. poż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium wynosi: 7.200,00 zł. (słownie: siedem tysięcy dwieście zł.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach