Przetargi.pl
„Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne", realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową".

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Zajazd
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 628 527, , fax. 236 626 447
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku
  ul. Zajazd 5
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 236 628 527, , fax. 236 626 447
  REGON: 13000063400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgmplonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne", realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne", realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową". Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; pow. zab. – 537,00 m2 (w tym pow. rozb. – 84,00 m2), pow. użytk. – 441,80 m2 (w tym pow. użytk. rozb.- 42,90 m2), kub. - 7717,00 m3 (w tym kub. rozb. – 331,00 m3) oraz budowę parkingu w ilości 10 miejsc postojowych na działkach nr ewid. 601/1, 600/4, 601/2, 602, położonych w mieście Płońsk, przy ul. Płockiej 86, gmina Miasto Płońsk. Zakres prac obejmuje odpowiednio roboty budowlane z branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Szczegółowy zakres robót do wykonania został opisany w projekcie budowlanym - załącznik nr 8d do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót – załącznik nr 8b do SIWZ, a także pomocniczo w przedmiarze robót – załącznik nr 8a do SIWZ. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ, jako załącznik nr 8a. Przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zgodnie z warunkami umowy. 3. Zgodnie z zakresem dokumentacji budowlanej zaprojektowane roboty budowlane uwzględniają wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych. 4. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest przestrzegać postanowień decyzji administracyjnych oraz uzgodnień uzyskanych przez Zamawiającego na etapie przygotowania zadania do realizacji. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, mają one wyłącznie charakter przykładowy, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, że stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich stosowania. Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu, rozwiązania i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 6. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r., poz. 266 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie. 7. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z miejscem Wykonywania robót budowlanych i pozyskał dla siebie, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na przedmiot zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. 8. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonywania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę. 9. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest ponadto zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt, pojemniki do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych i prac rozbiórkowych ( demontażowych). 10. Materiały nadające się do ponownego wbudowania (np. drzwi, okna, lampy, armatura sanitarna, grzejniki c.o., itp.) pozostają własnością inwestora. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 12. Dodatkowe warunki realizacji robót w czynnych budynkach mieszkalnych: 12.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robót zachowania ciągłości i nieuciążliwości w komunikacji do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane. 12.2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia na czas realizacji robót, wszystkich elementów wewnętrznych i zewnętrznych budynku, które mogą być narażone na zabrudzenie, zniszczenie lub uszkodzenie w trakcie prowadzenia robót, takich jak np. drzwi wejściowe do budynku, okna w częściach wspólnych budynku, schody i balustrady w ciągach komunikacyjnych itp. 12.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy codziennego sprzątania po wykonanych robotach wszystkich ciągów komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.). Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) – pojemników na odpady, do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych. 12.4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usuwania wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót. 12.5. Wykonawca na czas realizacji robót wykona na koszt własny zaplecze techniczne stosownie do potrzeb robót oraz będzie ponosił koszty jego utrzymania. 12.6. Wykonawca na własny koszt doprowadzi do miejsca robót wodę i energię elektryczną. 12.7. Wykonawca zainstaluje urządzenia pomiarowe i będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej. 12.8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i ustawienia znaków oraz tablic informacyjnych w zakresie wymaganym Prawem budowlanym a po zakończeniu robót do ich usunięcia. 12.9. Wykonawca na własny koszt wykona i będzie utrzymywał w należytym stanie technicznym ogrodzenie terenu robót i będzie strzec mienia znajdującego się na terenie robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. 12.10. Roboty wymagające czasowego odłączenia ciepła, prądu i wody muszą być zorganizowane zawsze po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. 12.11. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych przed dokonaniem odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy uporządkować pomieszczenia i obszar na zewnątrz wchodzący w plac budowy tj. miedzy innymi umyć w stolarce zewnętrznej i wewnętrznej ramy i powierzchnie szklane, umyć podłogi wewnętrzne, umyć ściany wyłożone płytkami i pozostałą armaturę ( baterie, umywalki, brodziki itp.). 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( rodzaj robót objętych zamówieniem) określa dokumentacja techniczna stanowiąca załączniki do SIWZ obejmująca: Przedmiar robót - załącznik nr 8a; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - załącznik nr 8b;Decyzja pozwolenie na budowę Nr 53/2019 z dnia 15.02.2019 r. Znak AB.6740.731.2018 - załącznik nr 8c; Projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zagospodarowaniem terenu - tj. załącznik do ww. decyzji o pozwoleniu na budowę - załącznik nr 8d. 14. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 17. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonej części zamówienia w pkt 13 oświadczenia, sporządzonego na wzorze Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 18 Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 18.1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o ile czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019, poz. 1040 ze zm.). Wymóg dotyczy wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia, z wyłączeniem czynności wykonywanych przez kierownika budowy, kierowników robót. Pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych. 18.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, b) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, c) żądania innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. d) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogu, e) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót budowlanych. 18.3. W trakcie realizacji zamówienia, na wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Osoby wskazane w oświadczeniu muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie osób ujętych w wykazie, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności - ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami, o których mowa powyżej w pkt b). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 18.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 18.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 18.1 czynności. 18.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach