Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

Gmina Wałbrzych ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 64 44 972; 74 64 44 980, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych
  Pl. Magistracki 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 64 44 972; 74 64 44 980, , fax. -
  REGON: 57959500000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”, działka nr 129 obręb nr 20 Stary Zdrój Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących Robót a) roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, b) roboty ziemne, c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, d) wykonanie izolacji poziomych i pionowych w budynku, e) wykonanie izolacji akustycznej pod posadzkami, f) wykonanie iniekcji krystalicznej, g) roboty murarskie, h) roboty tynkarskie, i) wymiana stropów, j) roboty wykończeniowe i malarskie, k) remont schodów poprzez wymianę biegów schodowych ze spocznikami, l) remont dachu z wymianą więźby dachowej i pokrycia dachu, ł) wymiana stropodachu w budynku gospodarczym z pokryciem dachu, m) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z renowacją istniejącej stolarki drzwiowej, n) remont elewacji, o) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, p) wykonanie instalacji wodociągowych, r) wykonanie kanalizacji sanitarnej, s) wykonanie instalacji gazowej, t) wykonanie wentylacji, u) wykonanie kanalizacji deszczowej, w) wykonanie instalacji elektrycznej, x) wykonanie instalacji teletechnicznej, y) wykonanie instalacji fotowoltaicznej, z) zasypanie piwnic, ź) zagospodarowanie terenu ż) wykonanie pozostałych robót wynikających z dokumentacji projektowej, Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: - Umowa, - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, - Dokumentacja projektowa, opracowana przez BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Sławomir Sobusiak z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 6/1, 58-300 Jedlina Zdrój, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - Przedmiar robót w formie formularza wyceny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia. Oferta musi zawierać: a) „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, b) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ, w oryginale (w przypadku oferty w formie pisemnej – oświadczenie w formie papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem, w przypadku oferty elektronicznej – w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym), c) Dokument, o którym mowa w rozdziale VI pkt 5 niniejszej SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (jeżeli dotyczy), d) Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. e) kosztorys ofertowy – wypełniony formularz wyceny, f) dowód wniesienia wadium. Zaleca się złożenie wraz z ofertą potwierdzenia wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VIII SIWZ .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach