Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych na terenie siedziby Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Sztuki PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, ul. Długa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 048 200 , fax. 228 313 149
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Sztuki PAN
  ul. Długa
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 048 200, fax. 228 313 149
  REGON: 32579400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ispan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych na terenie siedziby Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych na terenie Obiektu położonego w Warszawie przy ul. Długiej 26. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części: a. Część I: Rewitalizacja ogrodzeń wokół terenu wewnętrznego Instytutu Sztuki PAN; b. Część II: Rewitalizacja elewacji budynku Pałacu Radziwiłłowej z wymianą wszystkich okien i drzwi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1) W części I: 3 000.00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert; 2) W części II . 6 000.00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 27 1130 1017 0020 1466 5620 0033 z dopiskiem „wadium do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych IS PAN – część ..… zamówienia”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium winno być wniesione odrębnie dla każdej z części zamówienia. 6. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 1) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 2) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach