Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych i wystaw w Muzeum 24.Pułku Ułanów w Kraśniku w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pn. „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” nr POIS.08.01.00-00-0073/17

Muzeum Lubelskie w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-117 Lublin, ul. Zamkowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5325001 w. 13, , fax. 815 321 743
 • Data zamieszczenia: 2018-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Lubelskie w Lublinie
  ul. Zamkowa 9
  20-117 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5325001 w. 13, , fax. 815 321 743
  REGON: 27668200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeumlubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych i wystaw w Muzeum 24.Pułku Ułanów w Kraśniku w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pn. „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” nr POIS.08.01.00-00-0073/17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych i wystaw w Muzeum 24.Pułku Ułanów w Kraśniku w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pn. „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” nr POIS.08.01.00-00-0073/17 – ramowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności: dokumentacja projektowa, tj. projekty budowlane i wykonawcze, przy czym ze względu na fakt, że projekty budowlane zostały sporządzone na szerszy zakres, projekty wykonawcze obejmują faktyczny zakres zamówienia), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumentacja projektowa dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Dostosowanie projektów uwzględniających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami jest zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na regułach: użyteczności dla osób o różnej sprawności, elastyczności w użytkowaniu, prostym i intuicyjnym użytkowaniu, czytelnej informacji, wygodnym użytkowaniu bez wysiłku, wielkości i przestrzeni odpowiedniej dla dostępu i użytkowania wynikającej z „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Jako obiekt publiczny po zrealizowaniu zamówienia, nie będzie posiadał ograniczeń dostępności przez wszystkich użytkowników, w tym przez osoby z niepełnosprawnościami, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi (t.j. Dz.U. z 2016. Poz. 124 z późn. zm.) i budynki (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). Dla zapewnienia udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych w opracowanych dokumentacjach zostały przewidziane rozwiązania, które są opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: 3.3.1. przygotowanie dokumentacji fotograficznej/ audiowizualnej; 3.3.2. zapewnienia nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji. 6. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. 7. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. 8. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy pzp oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. 9. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać́ przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. 10. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia 11. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągniecie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 12. Klauzula społeczna - Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. 12.1. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności (prace fizyczną na placu budowy) bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych, itp. 12.2. Rodzaj czynności, niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - roboty rozbiórkowe, - roboty murarskie, tynkarskie - roboty dekarskie , ciesielskie - roboty wykończeniowe, malarskie 12.3. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 12.4. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 12.5. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako Podwykonawcy. 12.6. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 13. Wykonane przez Wykonawcę zamówienie objęte będzie gwarancją jakości na okres czasu wynikający ze złożonej oferty z wyłączeniem sprzętu AV, który jest objęty gwarancją jakości producenta na okres 36 miesięcy. Karty gwarancyjne na sprzęt AV będą stanowiły załączniki do dokumentów wymienionych w § 12 ust. 8 pkt 1 umowy. Szczegółowe warunki gwarancji jakości zawarte są we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ. 14. W ramach informacji i promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania dokumentów i materiałów związanych z realizacją projektu, wg zasad określonych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – dla umów podpisanych do dnia 31.12.2017 r. zamieszczonego na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w następującej wysokości 40 000,00 zł; słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem składania ofert. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie 78 1130 1206 0028 9075 7420 0003. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dane przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w Muzeum Lubelskim w Lublinie, 20-117 Lublin, ul. Zamkowa 9, kancelaria (I piętro) przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oryginału dokumentu wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty oraz dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”. 4. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności: 1) Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp; 2) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności: 1) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp); 2) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonych w języku obcym, dokument gwarancyjny powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 7. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na adres: Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. 1) Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną oraz oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Uwaga!!! W oświadczeniu należy podać również nazwy (firmy) podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia, o ile są znani Wykonawcy w momencie złożenia oferty. 2) Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) zawierająca: - określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT); - jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać ich wartości bez kwoty podatku (VAT). Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT. 3) Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi) towarów (materiałów i urządzeń) opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i towarów (materiałów i urządzeń) oferowanych przez wykonawcę – w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych. 4) Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych. 5) W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć karty katalogowe oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych – w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) lub rozwiązań równoważnych. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 7) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych. II. 1) Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3) ogłoszenia Treść zobowiązania, o którym mowa w pkt 1) powinna potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. W tym celu zasadne jest wskazanie w treści przedmiotowego dokumentu informacji dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Wykonawca może wraz ze zobowiązaniem, o którym mowa w pkt 1) złożyć inne dokumenty, które potwierdzają rzeczywisty dostęp wykonawcy do udostępnionych zasobów dotyczące, w szczególności informacji o których mowa w pkt a-d

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach