Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych (etap I) polegających na zagospodarowaniu parku miejskiego przy ul. Plac Chełmiński na os. Okole w Bydgoszczy.

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych (etap I) polegających na zagospodarowaniu parku miejskiego przy ul. Plac Chełmiński na os. Okole w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (etapu I) w parku miejskim przy ul. Plac Chełmiński w Bydgoszczy (dz. nr 19/4 obręb 0079) w ramach zadania: „Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (program BBO)” obejmujących swoim zakresem remont nawierzchni, dostawę i montaż obiektów małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, dystrybutory torebek, stojaki na rowery, stół do ping ponga, tablica informacyjna), budowę oświetlenia, odtworzenie nawierzchni trawiastej zgodnie z projektem (zakres nie obejmuje wykonania nasadzeń). 2. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia jak wyżej należy wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową, warunkami zawartymi w ostatecznych decyzjach administracyjnych m.in. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę (oświetlenie parku), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (w zakresie umyślnego płoszenia lub niepokojenia w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu ptaków), zaświadczeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zgłoszenia dotyczącego zamiaru przystąpienia do robót budowlanych, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t. z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej. W trakcie robót obowiązywać będzie współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMB, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy, Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie oświetlenia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy), 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. III.3) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3 ogłoszenia 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 - składa dokument/y wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, 8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 9. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę - opisane zostały w punkcie III.9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 uPzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach