Przetargi.pl
Przebudowa ulic w mieście – ul. Olszowa i ul. Kusocińskiego

Gmina Miasto Lipno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, pl. Dekerta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (054) 288 42 11 , fax. (054) 288 42 65
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lipno
  pl. Dekerta 8
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (054) 288 42 11, fax. (054) 288 42 65
  REGON: 52516800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlipno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic w mieście – ul. Olszowa i ul. Kusocińskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania przetargowego jest realizacja zadania „Przebudowa ulic w mieście – ul. Olszowa i ul. Kusocińskiego” Zakres prac dotyczący przebudowy w/w ulic, obejmuje: - długość odcinka drogi – 227 mb, - szerokość jezdni – 5,5 m, - powierzchnia jezdni – 1 263 m2 - regulacja urządzeń obcych – 28 szt. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.000 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach