Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej

Gmina Ścinawa ogłasza przetarg

 • Adres: 59-330 Ścinawa, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 7400225, 76 7400245 , fax. 76 7400201
 • Data zamieszczenia: 2021-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ścinawa
  Rynek 17
  59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie
  tel. 76 7400225, 76 7400245, fax. 76 7400201
  REGON: 39064756400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scinawa.pl; http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej. 2. Przedmiotem zamówienia jest rozwój terenów zieleni miejskiej w m. Ścinawa poprzez: 1) wykonanie nawierzchni trawiastych, w tym parki, skwery, boisko trawiaste, 2) przebudowę dróg, 3) budowę miejsc parkingowych i parkingu naziemnego 4) budowę ciągów pieszych i rowerowych, 5) remont istniejącego mostku parkowego, 6) odtworzenie mostku parkowego, 7) budowę nowego mostku parkowego, 8) wykonanie małej architektury, w tym amfiteatr, altana, deszczochron, siłowania zewnętrzna, pergole, ławki, stojaki na rowery, stoły, kosze na śmieci, słupki, place zabaw, 9) wykonanie fontanny jako płyty wodnej zewnętrznej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej, 10) wykonanie zasilania elektroenergetycznego obiektów, 11) wykonanie oświetlenia terenu wraz z WLZ i szafami oświetlenia ulicznego, 12) wykonanie nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin wraz z wycinkami, 13) wykonanie tablicy informacyjnej o historii cmentarza – w miejscu dawnej bramy cmentarnej, 14) remont istniejących murów cmentarnych z wykonaniem tablicy informacyjnej w miejscu dawnych nagrobków na murze. 3. Roboty będą prowadzone z podziałem na następujące sektory: 1) SEKTOR I – Promenada i Park Miejski, 2) SEKTOR II – dawny Cmentarz Ewangelicki, 3) SEKTOR III – Skwer pomiędzy ul. Grunwaldzką i S. Batorego, 4) SEKTOR IV – Teren zieleńca ul. W. Jagiełły – T. Kościuszki, 5) SEKTOR V – Skwer przy pl. Zjednoczenia, 6) SEKTOR VI – Zieleniec przed basenem ul. W. Jagiełły/Królowej Jadwigi, 7) SEKTOR VII – Zieleń przyuliczna – ul. A. Mickiewicza, 8) SEKTOR VIII – ul. Wołowska i ul. Klasztorna z drogą do portu, 9) SEKTOR IX – Zieleń przyuliczna – ul. T. Kościuszki, 10) SEKTOR X – Zieleń przyuliczna – ul. Władysława Jagiełły, 11) SEKTOR XI – Zieleń przyuliczna – przy ul. Królowej Jadwigi, 12) SEKTOR XII – Zieleń przyuliczna – ul. Zjednoczenia, 13) SEKTOR XIII – Zieleń przyuliczna – ul. Lipowa, 14) SEKTOR XIV – Zieleń przyuliczna – ul. Jana Pawła II. 4. Zamówienie podzielone jest na: a) zamówienie podstawowe – obejmuje wykonanie z podziałem na sektory wymienione w pkt. 3: • wycinki zieleni, • nasadzenia zieleni, • ciągi komunikacyjne wewnątrz parków i skwerów, • oświetlenie parku i błoni, tj. Sektora I, II i VI. b) zamówienie objęte prawem opcji – z podziałem na sektory wymienione w pkt. 3, zakres pozostały: • ciągi komunikacyjne wzdłuż ulic, • miejsca postojowe, • mała architektura, • Sektor I – zakres wzdłuż rzeki Zimnicy dotyczący ścieżki rowerowej między ul. Mickiewicza a Jana Pawła II oraz alejki parkowej pieszej nowej z kruszywa. • Sektory: Ia, IIa, IX – zakres dotyczący ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy T. Kościuszki oraz chodniki i miejsca postojowe przy ulicy T. Kościuszki, • oświetlenie w ramach Sektorów III, IV i XI. Zamówienie objęte prawem opcji - część zamówienia której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego; dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w ustalonych przez nią warunkach poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od: a) możliwości finansowych Gminy Ścinawa na etapie realizacji umowy podstawowej, b) posiadanych środków finansowych na dzień podpisania umowy na roboty budowlane. - Termin uruchomienia zamówienia objętego prawem opcji to 31.12.2021r. - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji. 5. Uwaga: 1) Roboty na działce nr 238 obręb 2 Ścinawy (znajdującej się w Sektorze VIII) – są wyłączone z zakresu Zadania. 2) Wykonawca ma wykonać Roboty stałe określone w SIWZ, w tym OPZ, wraz z wszelkimi koniecznymi do realizacji pracami tymczasowymi i robotami towarzyszącymi. 3) Wykonawca ma dostępną decyzję o pozwoleniu na budowę. 4) Wykonawca ma dostępne decyzje na wycinkę drzew. 5) Wycinka zieleni wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi znajduje się w kosztach Wykonawcy. 6) Koszty administracyjne związane z wycinką zieleni znajdują się po stronie Zamawiającego. 7) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót (dotyczy mostków). 8) Prowadzenie nadzoru archeologicznego jest kosztem Zamawiającego. 9) Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację ruchu zastępczego, w tym za sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych zadań przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach