Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu"

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4435509, , fax. 22 4435552
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
  ul. Grochowska 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4435509, , fax. 22 4435552
  REGON: 015259663

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” przy al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie na działce nr ew. 119 z obrębu 3-01-14. 2. Zamówienie swoim zakresem obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, 2) budowę nawierzchni boiska, 3) budowę przekrycia boiska, 4) zakup, dostawę i montaż wyposażenia boiska, 5) budowę zaplecza z wyposażeniem, 6) zagospodarowanie terenu, 7) opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie przyłączy do sieci: a) elektrycznej zgodnie z warunkami przyłączenia nr ND\WW\18407\2017 z innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z dn. 14.03.2018 r. b) gazowej zgodnie z warunkami Gazowni Warszawa Praga Południe /W/31160/WP/1/2017 dn. 05.10.2017 r. c) wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z warunkami MPWiK m.st. Warszawy RO.DGR.669.6743.2017.246265.17.KD.PS z dn. 08.08.2017 r. 8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 9) przygotowanie wszelkich dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 10) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3. Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie na budowę, wydane Decyzją nr 440/17 z dnia 27.11.2017 r. Ponadto wykonana została wycinka drzew i nasadzenia zastępcze. W zakresie robót pozostało usunięcie karp (po wyciętych drzewach) oraz uporządkowanie trenu (wywiezienie gałęzi, karp). 4. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach nr 9 i 10 do SIWZ: a) Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót) – Załącznik Nr 9 do SIWZ, b) STWiOR – Załącznik nr 10 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej: 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę: 3 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty: związane z montażem konstrukcji stalowych, montażem pokryć PCV, wykonywaniem podbudów pod nawierzchnię boisk oraz z budową nawierzchni sportowych, roboty związane montażem urządzeń sportowych i małej architektury. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 2. Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę w tym potwierdzenia wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 4. Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych (w wysokości określonej w umowie w § 13 ust. 1 pkt 8). 5. Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełnionego formularza oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ, 2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy – załącznik nr 2, (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.) 3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3, (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.) 4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 4, Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu • sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy). 6. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (tj. projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR). Kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę będzie miał charakter pomocniczy i nie będzie podlegał weryfikacji, będzie służył jedynie do rozliczeń z wybranym Wykonawcą. Zaleca się jednak, aby określone zostały ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót z uwzględnieniem poniższych zasad: wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową, cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezpośrednie robocizny, materiałów łącznie z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk, opracowanie kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną (zgodnie z zasadami podanymi w Środowiskowych Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych, wydanymi w grudniu 2001 roku przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach