Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.: „Budowa drogi leśnej nr 32 w Leśnictwie Hadle”

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. Węgierska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6402560 , fax. 16 6402581
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga
  ul. Węgierska 32
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 16 6402560, fax. 16 6402581
  REGON: 65001682200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kanczuga
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.: „Budowa drogi leśnej nr 32 w Leśnictwie Hadle”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja będzie realizowana na działkach 826, 830, 831 w miejscowości Grzegorzówka, gmina Hyżne 3.1.2. Przedmiot i zakres inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi leśnej Nr 32 w leśnictwie Hadle, m. Grzegorzówka km 0+000 – 0+950 służąc jako dojazd do kompleksów leśnych w Leśnictwie Hadle Nadleśnictwo Kańczuga, przebudowę i budowę przepustów pod korona drogi wraz z rowami przydrożnymi. Budowa drogi polega na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji szlaku zrywkowego, przebudowę istniejących przepustów pod korona drogi i zajazdami wraz z obustronnymi rowami przydrożnymi oraz odmulenie istniejących rowów przydrożnych i polega na wykonaniu poniższych robót:  wytyczenie trasy projektowanych odcinków drogi,  roboty rozbiórkowe istniejących przepustów i zjazdów,  przebudowę istniejących przepustów pod korpusem drogi i zjazdami,  przebudowie istniejących i budowę zjazdów,  budowę składnic,  wzmocnienie konstrukcyjne jezdni i korpusu drogowego - stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym,  wykonanie podbudowy z kruszywa i utrwalenie podwójne nawierzchni jezdni emulsją asfaltową. 3.1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu Teren po którym przebiega projektowana do budowy droga leśna Nr 32 ma charakter pagórkowaty, a spadki podłużne wynoszą od 1,35% do 9,46%. Promienie łuków poziomych są rzędu R=30 - 250m. Szlak zrywkowy na całym odcinku posiada nawierzchnię gruntową częściowo ulepszoną kruszywem naturalnym szerokości 3,00 - 3,50 m, obustronne pobocza gruntowe szerokości 0,75 - 1,00 m, zamulone i zakrzaczone rowy przydrożne oraz przepusty w złym stanie technicznym (załamane rury niezabezpieczone styki rur). W chwili obecnej z szlaku zrywkowego istnieją zjazdy na przyległy teren po stronie lewej z przepustami w złym stanie technicznym. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi nie stwierdzono infrastruktury technicznej. 3.1.4. Podstawowe parametry techniczne zaprojektowanej drogi • Szerokość jezdni - 3,50 m • Obustronne pobocza - 2 x 1,00m (umocnione na szer.0,50 m) • Pochylenia poprzeczne jednostronne - 3% • Odwodnienie powierzchniowe rowami przydrożnymi do istniejących rowów. 3.1.5. Odwodnienie Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni, poboczy oraz przyległego terenu realizowane będzie poprzez istniejące przydrożne rowy otwarte które należy odmulić i odkrzaczyć na całej długości. Przewiduje się również przebudowę istniejących oraz budowę nowych przepustów w km 0+067.75, 0+216.05, 0+438.50, 0+637.52, 0+640.05 polegającą na wymianie istniejących zniszczonych rur betonowych Ø 600mm ma rury HDPE Ø 600mm oraz umocnienie wylotów i wylotów kamieniem łamanym 80-150 mm na betonie C16/20 grubości 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm, przepusty należy ułożyć na ławie z pospółki o grubości 23 cm wykonanej na całej długości przepustu. 3.1.6. Rozwiązania sytuacyjne Droga leśna Nr 32 przewidziana do budowy położona jest na działkach należących do Skarbu Państwa tj: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga. Projektowana droga przebiega istniejącym śladem szlaku zrywkowego składając się z odcinków prostych oraz wyokrągleń łukami kołowymi o promieniu R = 30 - 250 m, istniejące zjazdy zostaną przebudowane, dodatkowo zostaną wykonane składnice przydrożne w km: 0+043.17 strona lewa (tarpez o wymiarach 50 x 16 x 13), 0+418.75 strona lewa i prawa, 0+615.84 strona lewa i prawa - składnice o wymiarach 20 x 30 m, km 0+927.00 po stronie prawej - składnica o wymiarach 30 x 30 m. 3.1.7. Konstrukcja Nawierzchni Konstrukcja jezdni: • ≈2 cm dwukrotne powierzchniowe utrwalenie • 8 cm górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, • 15 cm dolna w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/63, • 30 cm w-wa stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa, 53 cm RAZEM Konstrukcja składnic i zjazdów z kruszywa: • 18 cm dolna w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/63, • 30 cm w-wa stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa, 48 cm RAZEM Konstrukcja umocnienia części składnic z płyt drogowych: • 15 cm żelbetowa płyta drogowa, • 8 cm Podsypka piaskowa • 30 cm w-wa stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa, 53 cm RAZEM Pobocza na szerokości 0,50 m wzmacnia się kruszywem z mieszanki niezwiązanej 0/31 o grubości 23cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 (słownie zł: piętnaście tysięcy złotych). 12.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz.U. z 2014r. poz.1804 oraz z 2015r poz. 978 i 1240) 12.3 Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego do wyznaczonego terminu składania ofert. Za moment wniesienia wadium uznaje się fakt zaksięgowania na rachunku Zamawiającego. 12.4 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Jarosław nr 04 9096 0004 2004 0019 2545 0001 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. 12.5 Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do oferty. 12.6 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert, do co najmniej ostatniego dnia związania ofertą włącznie 12.7 W przypadku, gdy Wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (poręczenia bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, lub poręczenie udzielone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości), Wykonawca powinien kserokopię dokumentu wadialnego dołączyć do oferty , natomiast oryginał dokumentu złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium” i dołączyć do oferty (wewnątrz opakowania oferty) lub należy dostarczyć w formie oryginału do sekretariatu Nadleśnictwa, najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 12.8 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji(poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (poręczenia) (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji (poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), c) kwotę gwarancji (poręczenia), d) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 12.9 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 5 ustawy PZP. 12.10 Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 12.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: a) wszystkim wykonawcom – po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP, b) wykonawcy –którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza– po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 12.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 12.15 Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców, o ile ofertę składa pełnomocnik 4) oświadczenia o udostępnieniu zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia przez inne podmioty, o ile wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sprzęcie dostępnym wykonawcy w celu realizacji zamówienia innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach