Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży realizowanych w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0555/19 pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 864 733 610 , fax. 864 733 210
 • Data zamieszczenia: 2021-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Al. Piłsudskiego 11
  18-404 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 864 733 610, fax. 864 733 210
  REGON: 45066502400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży realizowanych w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0555/19 pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0555/19 pn: „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Zakres zadania obejmuje wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży polegających na montażu 5 sztuk oddzielnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szpitala, Zwierzętarni-Oddział Dziennego Pobytu, Stacji Trafo, Kotłowni ze spalarnią, Magazynie intendenta, Warsztatach i Magazynach (na każdym budynku po 39,68 kWp) oraz montażu powietrznej pompy ciepła o mocy 217 kW przy budynku Kotłowni ze spalarnią na działkach o nr. ew. 12191/3 i 12066/12. 1.1. Zamówienie podzielone na jest na dwie części, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1 – Instalacja paneli fotowoltaicznych Pakiet 2 – Instalacja pompy ciepła 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: 1) Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ 2) Dokumentacji projektowej ( projekt budowalny , projekty wykonawcze, STWIOR ) – Załącznik nr 8 do SIWZ 3) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 9 do SIWZ 4) Decyzja pozwolenia na budowę nr 211/19 z dnia 09.08.2019 roku obejmująca wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży polegających na montażu 5 sztuk oddzielnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szpitala; Zwierzętarni — Oddział Dziennego Pobytu - kategoria XI, Stacji Trafo — kategoria XVIII, Kotłowni ze spalarnią - kategoria XVIII, Magazynie Intendenta — kategoria XI, Warsztatach i Magazynach — kategoria XI (na każdym budynku po 39,68 kWp) oraz montażu powietrznej pompy ciepła o mocy 217 kW przy budynku Kotłowni ze spalarnią na działkach o nr ew. 12191/3 i 12066/12-załącznik nr 10 do SIWZ 3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści SIWZ, w szczególności dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej oznaczenia indywiduujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne w szczególności znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń zawarte w opisach jak i na rysunkach mają charakter przykładowy niewiążący. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub rysunku, opisie rysunku takiego oznaczenia indywiduującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje on każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń, materiałów, technologii równoważnych o nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej parametrów technicznych spełniających obowiązujące przepisy prawa, normy a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania. 4. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry oferowanych materiałów i urządzeń to takie, które pozwolą zachować wszystkim instalacjom, urządzeniom parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/ lub urządzeniami, osiągniecie zakładanej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w sposób założony przez projektanta oraz pozwalający przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w SIWZ w tym : a) produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na poziomie min. 175,906 MWhe/rok b) produkcja energii cieplnej z instalacji pompy ciepła na poziome min. 765 035 kWh c) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) na poziomie min. 148,17 ton w tym : - instalacja fotowoltaiczna – min.142,84 MgCO2 - instalacja pompy ciepła – min. 5,333MgCO2 5. Przedmiot zamówienia obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych (zgodnie zapracowaną dokumentacją projektową i wydaną decyzją pozwolenia na budowę), na dachach budynków na konstrukcjach wsporczych, w tym: - Budynek Kotłowni ze spalarnią panel o mocy min 320 Wp łączna ilość min. 124 szt , o mocy zainstalowanej 39,68 kWp cała instalacja. - Budynek Stacji trafo panel o mocy min. 320 Wp łączna ilość min. 124 szt , o mocy zainstalowanej 39,68 kWp. cała instalacja. - Budynek Zwierzętarni-Oddział Dziennego Pobytu panel o mocy min.320 Wp łączna ilość min. 124 szt , o mocy zainstalowanej 39,68 kWp. cała instalacja. - Budynek Magazynie intendenta panel o mocy mi.320 Wp łączna ilość min. 124 szt , o mocy zainstalowanej 39,68 kWp. cała instalacja. -Budynek Warsztatów panel o mocy min 320 łączna ilość min. 124 szt , o mocy zainstalowanej 39,68 kWp. cała instalacja. Łączna moc instalacji fotowoltaicznej – min 198,4 kWp 6. Zamawiający informuje, że wymaga zainstalowania powietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej min. 217 kW w punkcie pracy A7W45 według EN14511 7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlano – instalacyjnych, wykonujących takie czynności jak: montaż instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła – przez cały okres realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach