Przetargi.pl
wykonanie „ Rewitalizacji parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  REGON: 276201240
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie „ Rewitalizacji parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „ Rewitalizacji parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.Park szpitalny znajduje się w Zespole Nr 2 Katowickiego Centrum Onkologii – Szpitalu Geriatryczno- Onkologicznym, przy ul. Józefowskiej 119, 40-145 Katowice, na działce 74/3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozbiórki istniejących latarni, elementów zagospodarowania terenu (małej architektury – schody, murki itp), ogrodzenia stalowego, chodników wraz z obrzeżami; - zmiany w zagospodarowaniu terenu w zakresie: małej architektury (w tym kosze, ławki, itp.), ogrodzenia wraz z furtkami, wykonania alejek parkowych ze zniwelowaniem terenu w celu uniknięcia barier architektonicznych, wykonania tężni z zadaszeniem, toalety wraz z podłączeniami do instalacji zewnętrznych, ustawienia elementów uatrakcyjniających park, (w tym tablice informacyjne, stacja meteo itp.), montażu systemu nawadniającego.3.Szczegółowy zakres robót i wymagań zawierają: Projekt zagospodarowania terenu i Projekt architektoniczno – budowlany oraz Projekty Wykonawcze w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach