Przetargi.pl
Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku E tutejszego Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-530 Białystok, ul. Baranowicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0 85 743 34 65 , fax. 0 85 743 35 75
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
  ul. Baranowicka 203
  15-530 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0 85 743 34 65, fax. 0 85 743 35 75
  REGON: 29285300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsb.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku E tutejszego Domu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku E w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203. Pełen zakres robót określa sporządzony przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i zalecane jest odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z pełnym zakresem prac do zrealizowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215210-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000 zł Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przed terminem składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego: 28 1240 2890 1111 0010 3573 5392. Należy zaznaczyć: Wadium przetargowe. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty przetargowej. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które przed upływem terminu składania ofert wpłynęło na konto bankowe Zamawiającego. Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie będą rozpatrywane. Wadium może być wniesione również w poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Fakt wniesienia wadium w tej formie należy potwierdzić dokumentami dołączonymi do oferty przetargowej. 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą na wniosek tego Wykonawcy zaliczane jest wraz z odsetkami przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. W ofercie należy podać numer konta na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: a) wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, b) kopię wpłaty wadium lub dokumenty potwierdzające jego wniesienie w innej formie, c) dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę wskazane zgodnie z zapisem części X SIWZ, d) wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) uzupełniony o dane Wykonawcy i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (każda strona umowy powinna być zaparafowana), e) kosztorys ofertowy sporządzony wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Zamawiający wymaga sporządzenia i złożenia kosztorysu ofertowego szczegółowego (ze wskazaniem podstawy wyceny, z opisem pozycji, z obmiarem robót, ceną jednostkową pozycji, wartością pozycji, stawką roboczogodziny, procentowymi narzutami kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku, tabelą elementów scalonych), f) oświadczenie, iż do wykonywania zamówienia będą użyte materiały które odpowiadają wymogom określonym w stosownych przepisach i na które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty, g) wykaz podwykonawców i robót które zostaną im powierzone – nazwa i adres podwykonawcy lub informacja, iż roboty nie zostaną powierzone podwykonawcom h) oświadczenie, iż wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zatrudnione na umowę o pracę, i) wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ – klauzula rodo,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach