Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia techniczno - konserwatorskiego do centralnego magazynu zbiorów

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 771 328 , fax. 862 771 328
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
  ul. Pałacowa 5
  18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
  tel. 862 771 328, fax. 862 771 328
  REGON: 64654100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumrolnictwa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia techniczno - konserwatorskiego do centralnego magazynu zbiorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia techniczno – konserwatorskiego do budynku centralnego magazynu zbiorów przy ul. Pałacowej 14, należącego do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. 2)Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane, kompletne części: Część I – URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE: kompresor śrubowy, zbiornik powietrza, osuszacz – komplet – 2 szt., piaskarka kabinowa. Część II – URZĄDZENIA MYJĄCE: parownica, maszyna do mycia podłóg. Część III – ODZIEŻ OCHRONNA: opryskiwacz ręczny do chemii agresywnej, kombinezon chemoodporny – 3 szt., maska pełno twarzowa. Część IV – URZĄDZENIA DO OBRÓBKI DREWNA: zestaw ścisków stolarskich – 20 szt., zestaw pił japońskich - 3 szt., zestaw dłut tokarskich – 6 szt., zestaw strugów – 4 szt. Część V - URZĄDZENIA SANITARNE: basen, armatura do basenu. Część VI – URZĄDZENIA DO OBRÓBKI TERMICZNEJ: płyta grzewcza indukcyjna, destylator do wody, myjka ultradźwiękowa. Część VII – URZĄDZENIA INTROLIGATORSKIE: prasa introligatorska. Część VIII – URZĄDZENIA CHEMICZNE: dygestorium. Część IX – ELEKTRONARZĘDZIA: wiertarka stołowa kolumnowa, piła szablasta/bagnetowa, frezarka górnowrzecionowa z zestawem frezów trzpieniowych, szlifierka stołowa, szlifierka taśmowa, ręczna pilarka tarczowa z prowadnicą, wyrzynarka, szlifierka kątowa, polerka. Część X – URZĄDZENIA DO BADANIA DREWNA: endoskop, zestaw 3 rejestratorów wilgotności i temperatury. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Dostarczone urządzenia powinny posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie. 5) Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad. 6) Dostawa urządzeń nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy do Zamawiającego a następnie muszą być przez Wykonawcę wniesione do pomieszczeń wskazanych jako miejsce dostawy oraz – jeśli wymaga tego specyfika urządzenia – odpowiednio rozmieszczone, podłączone i uruchomione zgodnie ze wskazaniem przedstawiciela Zamawiającego. 7) Dostarczone urządzenia powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie urządzeń w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy. Odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń do momentu ich wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca. 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru dostarczonych urządzeń niespełniających wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym, SIWZ wraz z załącznikami. W przypadku stwierdzenia, ze dostarczone urządzenia: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub, - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ wraz z załącznikami lub, - dostarczone urządzenia nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych. 9) Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 10) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą urządzeń świadectw jakości wyrobu, certyfikatów, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną na wszystkie przez siebie oferowane urządzenia oraz karty gwarancyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42650000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu w odniesieniu do każdej z części na którą złożył ofertę wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (o ile inny wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej również złożył ofertę). Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną