Przetargi.pl
Wykonanie remontu polegającego na wymianie 3 sztuk wymienników c.o. i zaworu regulującego przepływ i ciśnienie czynnika grzewczego w węźle cieplnym w budynku przy ul. Warszawskiej 183/185 w Poznaniu

Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto ogłasza przetarg

 • Adres: 61-055 Poznań, ul. Warszawska 183/185
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8730410 , fax. 061 8768288
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto
  ul. Warszawska 183/185
  61-055 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8730410, fax. 061 8768288
  REGON: 63153424000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uspnm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu polegającego na wymianie 3 sztuk wymienników c.o. i zaworu regulującego przepływ i ciśnienie czynnika grzewczego w węźle cieplnym w budynku przy ul. Warszawskiej 183/185 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu polegającego na wymianie 3 sztuk wymienników c.o. i zaworu regulującego przepływ i ciśnienie czynnika grzewczego w węźle cieplnym w budynku przy ul. Warszawskiej 183/185 w Poznaniu. Zakres prac obejmuje: wymianę wymienników c.o. zasilających obiegi grzewcze centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji oraz wymianę zaworu regulującego przepływ i ciśnienie czynnika grzewczego w wężle ciaplnym w budynku przy ul. Warszawskiej 183/185 w Poznaniu. Podstawowy zakres robót do wykonania to: 1/ demontaż zużytych wymienników sztuk 3 oraz zaworu FS-65 firmy Danfoss, 2/ wykonanie konstrukcji stalowej pod wymienniki, 3/ montaż wymienników c.o. oraz montaż zaworu, 4/ próby ciśnieniowe za zimno i uruchomienie węzła na gorąco.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453310006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uspnm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach