Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzyniu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, ul. Bolesława Chrobrego 24
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7482042 w. 41 , fax. 0-95 7482043
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Bolesława Chrobrego 24 24
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 0-95 7482042 w. 41, fax. 0-95 7482043
  REGON: 21024220300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgkim.miedzychod.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzyniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa sieci wodociągowej z rur PE fi 110 x 6,6 m SDR17 PN 10 o długości 1030 mb, głębokość ułożenia 160 cm, montaż i dostawa 8 kompletów hydrantów fi 80 podzielnych, dostawa i montaż 8 zasuw fi 100, przecisk w rurze ochronnej stalowej fi 200 sztuk 2 o łącznej długości 36 mb. Siec kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 klasa S o długości 378 mb, studnie rewizyjne fi 1200 sztuk 1 oraz 8 kompletów studni fi 425/200 z włazami o nośności 40 ton, przecisk pod jezdnią w rurze ochronnej fi 350 o długości 20 mb. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa kosztorys ofertowy. W zakresie wykonanych robót należy przewidzieć koszt: kierownika budowy, przygotowanie projektu organizacji ruchu (droga wojewódzka i gminna) opłatę za zajęcie pasa drogi gminnej, inwentaryzację powykonawczą, opłatę za nadzór archeologiczny (nadzór wskazany we wniosku o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę, nadzór archeologiczny dr Andrzej Prinke wartość umowna netto 1000,00 zł), inspekcja TV sieci kanalizacji sanitarnej, protokół z badania wody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzychod.pl/bip lub www.bip.zgkim.miedzychod.org

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach