Przetargi.pl
Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich

Gmina Oborniki Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3103519, 3103536 , fax. 071 3102295
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oborniki Śląskie
  ul. Trzebnicka 1 1
  55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3103519, 3103536, fax. 071 3102295
  REGON: 93193508100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich. I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. Rozebranie rynien, rur spustowych, spustów, obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. 2. Rozebranie pokrycia z blachy na rąbek stojący. 3. Rozbiórki elementów budowlanych. 4. Demontaż i montaż instalacji odgromowych, masztów, deskowań, drabin itp. 5. Transport i utylizacji materiałów z rozbiórek: papa, gruz, styropian itp. 6. Przewóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. II. ROBOTY BUDOWLANE 1. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe, narożne i koszowe. 2. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm i ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL. 3. Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk. 4. Pokrycie dachów blachą profilowaną z powłoką poliuretanową lub inną o wymaganych parametrach technicznych, gwarancja techniczna 50 lat, gwarancja estetyczna 20 lat grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 47,5 cm - kolor grafit. 5. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL. 6. Rury spustowe dachowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL. 7. Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych , umocowanie obruszonych uchwytów. 8. Montaż masztu antenowego (stojak) do 120 kg. 9. Obrobienie (sztyc), słupów, w dachach krytych blachą z blachy powlekanej. 10. Dostawa i montaż wyłazu dachowego fabrycznie wykończonego. 11. Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą. 12. Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu krytym papą lub blachą. 13. Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym. 14. Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 15. Pomiary instalacji odgromowych. 16. Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - analogia mata strukturalna pod blachę. 17. Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - analogia zabezpieczenie dachu podczas prowadzenia robót. 18. Inne roboty i materiały nie wymienione a niezbędne do realizacji prac. IV. DANE LICZBOWE Dach budynku Urzędu Miejskiego jest dachem spadzistym (kat nachylenia około 35%) o kształcie prostokąta, pokrytym blachą na rąbek stojący. V. INFORMACJE OGÓLNE Obiekt zlokalizowano w Obornikach Śląskich, gm. Oborniki Śląskie, ulica Trzebnicka 1. Celem prowadzonego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy prac na przeprowadzenie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączony do SIWZ przedmiar robót. W celu prawidłowego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji. Wykonanie tego zalecenia Wykonawcy potwierdzą stosownym oświadczeniem na druku oferty. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami. Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń, obsługi geodezyjnej i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000.00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach