Przetargi.pl
Wykonanie remontu podłóg w salach lekcyjnych na II piętrze oraz w pomieszczeniach przewiązki w budynku Gimnazjum Nr 2 w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-050 Skawina, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2764680 , fax. 012 2763339
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
  Rynek 1 1
  32-050 Skawina, woj. małopolskie
  tel. 012 2764680, fax. 012 2763339
  REGON: 00052392700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.skawina.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu podłóg w salach lekcyjnych na II piętrze oraz w pomieszczeniach przewiązki w budynku Gimnazjum Nr 2 w Skawinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu podłóg w zakresie: rozbiórka posadzek parkietowych - 669,20 m2, rozbiórka posadzek PCW - 67,73 m2, wywóz parkietu z rozbiórki - 14,72 m3, przygotowanie podłoża, wykonanie wylewek samopoziomujących - 669,20 m2, wykonanie wylewki wyrównującej z zaprawy, wykonanie wylewki wygładzającej, ułożenie i zgrzanie wykładziny PCV, wymiana drzwi wejściowych do sal lekcyjnych - 14 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454321201
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Oddział Skawina Nr 36 8591 0007 0020 0560 0013 0005.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/skawina
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną