Przetargi.pl
Wykonanie remontu piwnic, odwodnienia oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z koniecznym utwardzeniem terenu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 52 585 15 01
 • Data zamieszczenia: 2023-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
  plac Kościeleckich 6
  85-033 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 52 585 15 01
  REGON: 000278356
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu piwnic, odwodnienia oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z koniecznym utwardzeniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu piwnic, odwodnienia oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz zkoniecznym utwardzeniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniudotyczące:1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że na dzień składania ofert posiada aktualneubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nakwotę co najmniej 1.000 000,00 zł (słownie jeden milion złotych).2. zdolności technicznej lub zawodowej:wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lubremoncie budynku, a wartość zamówienia brutto wyniosła minimum: 800.000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcyzłotych). Wykonawca winien wykazać, że ww. robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowoukończona.3. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia Kierownika Budowy,który:1) posiada odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego tj.: uprawnienia budowlane dokierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnieniabudowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane,2) posiada wpis na liście członków izby samorządu zawodowego,3) posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnichpięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach