Przetargi.pl
Wykonanie remontu i kolorystyki ścian północno-zachodniej, południowo-zachodniej i północno-wschodniej budynku przy ul. Aleja Niepodległości 35 w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 322-91-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 322-91-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 368268097
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu i kolorystyki ścian północno-zachodniej, południowo-zachodniej i północno-wschodniej budynku przy ul. Aleja Niepodległości 35 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji (I etap: elewacja pn. – Zach. i elewacja Pd. – Zach. Oraz elewacja pn. – wsch.) budynku mieszkalnego położonego w Zielonej Górze przy ul. Al. Niepodległości 35 w Zielonej Górze, na działce nr 157/5, obręb 18. Budynek wolnostojący, główna bryła dwukondygnacyjna z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczona z dachem płaskim krytym papą. Obiekt wpisany jest do rejestru obiektów zabytkowych pod numerem 2559 i podlega ochronie konserwatorskiej. 2. Parametry techniczne budynku: 1) Pow. zabudowy - PZ = 297,10m2 2) Kubatura budynku - V = 4092,0m3 3) Wysokość do gzymsu - H = 10,64m 4) Szerokość elewacji frontowej - S = 22,00m 3. Planowany zakres robót remontowych i robót budowlanych: 1) Prace rozbiórkowe i przygotowawcze, usunięcie zniszczonych tynków, czyszczenie elewacji 2) Naprawa spękań murów i nadproży , 3) Uzupełnienie tynków 4) Uporządkowanie kabli przebiegających po elewacji 5) Prace renowacyjne związane z naprawą detali architektonicznych 6) Naprawa gzymsu wieńczącego 7) Prace renowacyjne związane z renowacją stolarki drzwiowej i okiennej 8) Prace związane z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 9) Naprawa murowanych studzienek przy oknach piwnic 10) Przygotowanie tynków pod malowanie, zagruntowanie i malowanie 11) Naprawa, czyszczenie i malowanie krat, drzwiczek przyłączy 12) Montaż obróbek blacharskich, parapetów, zdemontowanych elementów, 13) Montaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich 14) Wykonanie opaski wzdłuż elewacji od strony podwórza 15) Wywózka gruzu, prace wykończeniowe 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ((t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia polegające na bezpośrednim wykonywaniu remontu elewacji, robót blacharskich, ciesielskich i renowacyjnych. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.4. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 17.1.12)). 6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000,00 zł (dwieście tysięcy). W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia zachowując wszelkie inne uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi. 7. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 3 lat i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 26.2. SIWZ. 8. Zamawiający informuje, iż dołączony przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą do ustalenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełniony kosztorys pomocniczy remontu elewacji. Kosztorys będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania tej części zamówienia. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty. 9. Płatności częściowe: Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych zawarte są we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ. 10. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 11. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45000000-7 Roboty budowlane 45443000-4 Roboty elewacyjne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 45453100-8 Roboty renowacyjne 45421132-8 Instalowanie okien 45410000-4 Tynkowanie 45453000-7 Roboty konserwatorskie 45442100-8 Roboty malarskie 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12. 1.2) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 4) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 12.5.3) SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego. 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Powyższe oświadczenie wykonawca przekaże zamawiającemu bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach