Przetargi.pl
Wykonanie remontu i kolorystyki ścian północno-zachodniej, południowo-zachodniej i północno-wschodniej budynku przy ul. Aleja Niepodległości 35 w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 322-91-00, , fax. 68 322-91-84
 • Data zamieszczenia: 2018-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 322-91-00, , fax. 68 322-91-84
  REGON: 368268097
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu i kolorystyki ścian północno-zachodniej, południowo-zachodniej i północno-wschodniej budynku przy ul. Aleja Niepodległości 35 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji (I etap: elewacja pn. – Zach. i elewacja Pd. – Zach. Oraz elewacja pn. – wsch.) na budynku mieszkalnym położonym w Zielonej Górze przy ul. Al. Niepodległości 35 w Zielonej Górze, na działce nr 157/5, obręb 18. Budynek wolnostojący, główna bryła dwukondygnacyjna z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczona z dachem płaskim krytym papą. Obiekt wpisany jest do rejestru obiektów zabytkowych pod numerem 2559 i podlega ochronie konserwatorskiej. 2. Parametry techniczne budynku: 1) Pow. zabudowy - PZ = 297,10m2 2) Kubatura budynku - V = 4092,0m3 3) Wysokość do gzymsu - H = 10,64m 4) Szerokość elewacji frontowej - S = 22,00m 3. Planowany zakres robót remontowych i robót budowlanych: 1) Prace rozbiórkowe i przygotowawcze, usunięcie zniszczonych tynków, czyszczenie elewacji 2) Naprawa spękań murów i nadproży , 3) Uzupełnienie tynków 4) Uporządkowanie kabli przebiegających po elewacji 5) Prace renowacyjne związane z naprawą detali architektonicznych 6) Naprawa gzymsu wieńczącego 7) Prace renowacyjne związane z renowacją stolarki drzwiowej i okiennej 8) Prace związane z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 9) Naprawa murowanych studzienek przy oknach piwnic 10) Przygotowanie tynków pod malowanie, zagruntowanie i malowanie 11) Naprawa, czyszczenie i malowanie krat, drzwiczek przyłączy 12) Montaż obróbek blacharskich, parapetów, zdemontowanych elementów, 13) Montaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich 14) Wykonanie opaski wzdłuż elewacji od strony podwórza 15) Wywózka gruzu, prace wykończeniowe 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia polegające na bezpośrednim wykonywaniu remontu elewacji, robót blacharskich, ciesielskich i renowacyjnych. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu: • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.4. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 17.1.12)). 6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000,00 zł (dwieście tysięcy). W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia zachowując wszelkie inne uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi. 7. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 3 lat i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 26.2. SIWZ. 8. Płatności częściowe: Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych zawarte są we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ. 9. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2)Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3)Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. 4)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Powyższe oświadczenie wykonawca przekaże zamawiającemu bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert), 5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, na zdolności, których się powołuje (o których mowa w pkt. 12.5. SIWZ): a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 12.1.2) SIWZ (załącznik nr 2), aktualne na dzień składania oferty oraz b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podwykonawców przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 12.3.3) - 12.3.5) SIWZ, 6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.2. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp: a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 12.1.2) SIWZ (załącznik nr 2), informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 12.3.3) - 12.3.5) SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach