Przetargi.pl
Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Jana Sobieskiego 9 w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2019-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 36826809700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Jana Sobieskiego 9 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku mieszkalnego położonego w Zielonej Górze przy ul. Jana Sobieskiego 9 w Zielonej Górze, na działce nr 377, obręb 19. Budynek mieszkalny, z użytkowym lokalem na parterze. Obiekt wpisany jest do rejestru obiektów zabytkowych pod numerem L-236/A i podlega ochronie konserwatorskiej. Dachy i kominy są po remoncie. 2. Gabaryty budynku: 1) Długość budynku – elewacja południowa (ul. Sobieskiego) - L = 7,33 m 2) Długość budynku – elewacja zachodnia (ciąg pieszy) - S = 36,87 m 3) Wysokość elewacji frontowej do gzymsu – H1 = 6,52 m 4) Kubatura budynku - V = 3140,00 m3 3. Planowany zakres prac i kolejność realizacji: 1) Prace rozbiórkowe i przygotowawcze, usunięcie zniszczonych tynków 2) Naprawa spękań, uzupełnienie tynków 3) Uporządkowanie kabli przebiegających po elewacji 4) Prace renowacyjne związane z naprawą detali architektonicznych 5) Prace związane z renowacją stolarki drzwiowej i okiennej 6) Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych 7) Przygotowanie tynków pod malowanie, zagruntowanie i malowanie 8) Naprawa, czyszczenie i malowanie krat, drzwiczek przyłączy 9) Montaż obróbek blacharskich, parapetów, zdemontowanych elementów, prace wykończeniowe 10) Montaż zdemontowanych na czas prac rynien i rur spustowych 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót blacharskich, murarskich, tynkarskich i renowacyjnych. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.4. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 17.1.12)). 6. Płatności częściowe: Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych zawarte są we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ. 7. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45443000-4 Roboty elewacyjne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45000000-7 Roboty budowlane 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 45453100-8 Roboty renowacyjne 45421132-8 Instalowanie okien 45410000-4 Tynkowanie 45453000-7 Roboty konserwatorskie 45442100-8 Roboty malarskie 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenie, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. 4) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 12.5.3) SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego. 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Powyższe oświadczenie wykonawca przekaże zamawiającemu bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach