Przetargi.pl
Wykonanie remontu dwóch sal dydaktycznych obejmujących cztery pomieszczenia na poziomie 200 (II piętro) o nr 215 oraz nr 216 w budynku A w AWFiS w Gdańsku

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 55 47 123
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU
  ul. Kazimierza Górskiego 1
  80-336 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 55 47 123
  REGON: 000327876
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dwóch sal dydaktycznych obejmujących cztery pomieszczenia na poziomie 200 (II piętro) o nr 215 oraz nr 216 w budynku A w AWFiS w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wykonanie remontu dwóch sal dydaktycznych obejmujących cztery pomieszczenia na poziomie 200 (II piętro) o nr 215 oraz nr 216 w budynku A w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku”, obejmujących m.in.:1) wykonywanie wszystkich prac przygotowawczych, porządkowych, rozbiórkowych,2) wywiezienie i utylizacja elementów z rozbiórki,3) wykonanie posadzek,4) wykonanie robót tynkarskich,5) wykonanie okładzin ściennych,6) wykonanie prac malarskich,7) wykonanie instalacji sanitarnych wod.-kan.,8) wykonanie instalacji elektrycznej, 9) wykonanie wentylacji mechanicznej,10) wykonanie prac porządkowych.2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach