Przetargi.pl
Wykonanie remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2020 roku

Miasto Szczecinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 714 126 , fax. 943 740 254
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Szczecinek
  Plac Wolności 13
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 714 126, fax. 943 740 254
  REGON: 33092089000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2020 roku, który będzie mógł samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w zakresie określonym w: 1.1.Wykonanie profilowania drogi o nawierzchni nieulepszonej polegające na wykonaniu naprawy poprzez spulchnienie nawierzchni i przesunięciu podłużnym i poprzecznym gruntu przy pomocy równiarki, nadanie odpowiednich spadków poprzecznych ( min. 3%) w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych poza koronę drogi, zagęszczenie nawierzchni walcem ogumionym przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności zagęszczanego materiału, w razie potrzeby wykonanie rowków odwadniających wzdłuż drogi. Rozplantowanie ręczne lub mechaniczne poza koroną drogi darni i ewentualnego nadmiaru materiału. Orientacyjna ilość profilowania dróg gruntowych w 2020 r. wyniesie około 53640,00 m2. 1.2 Wykonanie profilowania drogi o nawierzchni nieulepszonej z doziarnieniem śr. gr. 2 cm polegające na wykonaniu naprawy poprzez spulchnienie istniejącej nawierzchni i przesunięciu podłużnym i poprzecznym gruntu przy pomocy równiarki, dowiezienie materiału doziarniającego /kruszywo drogowe naturalne 0-31,5 mm – materiał Wykonawcy/, na doziarnienie gruntu rodzimego, ręczne lub mechaniczne rozścielenie materiału doziarniającego z polaniem wodą, nadanie odpowiednich spadków poprzecznych w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych poza koronę drogi (min. 3%), oraz zagęszczenie nawierzchni walcem ogumionym przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności zagęszczanego materiału. Rozplantowanie ręczne lub mechaniczne poza koroną drogi darni i ewentualnego nadmiaru materiału. Orientacyjna ilość profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem śr. gr. 2 cm w 2020 r. wyniesie około 58735,00 m2. 1.3 Wykonanie profilowania drogi o nawierzchni nieulepszonej z doziarnieniem śr. gr. 5 cm polegające na wykonaniu naprawy poprzez spulchnienie istniejącej nawierzchni i przesunięciu podłużnym i poprzecznym gruntu przy pomocy równiarki, dowiezienie materiału doziarniającego /kruszywo drogowe naturalne 0-31,5 mm – materiał Wykonawcy /, na doziarnienie gruntu rodzimego, ręczne lub mechaniczne rozścielenie materiału doziarniajacego z polaniem wodą, nadanie odpowiednich spadków poprzecznych w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych poza koronę drogi (min. 3%), oraz zagęszczenie nawierzchni walcem ogumionym przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności zagęszczanego materiału. Rozplantowanie ręczne lub mechaniczne poza koroną drogi darni i ewentualnego nadmiaru materiału. Orientacyjna ilość profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem śr. gr. 5 cm w 2020 r. wyniesie około 1425,00 m2. 1.4 Wykonanie dowozu i wbudowania gruzu betonowego poprzez dowóz i wbudowanie gruzu betonowego lub betonowo - ceglanego (materiał Wykonawcy), tj. remont nawierzchni nieutwardzonej polegający na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, spulchnieniu krawędzi i dna wyboju, wypełnieniu uszkodzonych miejsc nawierzchni gruzem betonowym lub betonowo – ceglanym, jego rozplantowaniem i mechanicznym zagęszczeniu. Orientacyjna ilość dowozu i wbudowania gruzu betonowego lub betonowo- ceglanego w 2020 r. wyniesie ok. 180,00 m3. 1.5 Wykonanie dowozu i wbudowania frezu asfaltobetonowego poprzez dowóz i wbudowanie frezu asfaltobetonowego (materiał Wykonawcy lub Zamawiającego), tj. remont nawierzchni nieutwardzonej polegający na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, spulchnieniu krawędzi i dna wyboju, wypełnieniu uszkodzonych miejsc nawierzchni frezem asfaltobetonowym, jego rozplantowaniem i mechanicznym zagęszczeniu. Rozplantowanie ręczne lub mechaniczne poza koroną drogi darni i ewentualnego nadmiaru materiału. Orientacyjna ilość dowozu i wbudowania frezu asfaltobetonowego w 2020 r. wyniesie ok. 200,00 m3. 1.6 Wykonanie wywozu nadmiaru ziemi z profilowania drogi gruntowej, tj. załadunek ziemi na samochód samowyładowczy oraz wywóz na odległość do 10 km. Orientacyjna ilość wywozu ziemi w 2020 r. wyniesie ok. 600,00 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy; 2. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika; 3. Oryginał dokumentu wniesienia wadium lub kopia przelewu bankowego; 4. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach