Przetargi.pl
Wykonanie remontu dachu w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52a

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6181500, 6181586 , fax. 032 6181501
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Grunwaldzka 33 33
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6181500, 6181586, fax. 032 6181501
  REGON: 00064940400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaworzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dachu w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu dachu w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52a. Zakres prac obejmuje: 1)zmianę pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachodachówkę, 2)wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej, 3)impregnację przeciwwilgoc
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1)Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia. 2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie z realizacji należycie wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, z których każde odpowiadało swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - tj. polegało na wykonaniu nowego dachu lub remoncie dachu. Wartość każdego z zadań nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł brutto. 3)Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wymagany potencjał kadrowy to osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót (kierownik robót). Wobec w/w osoby wymaga się posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjkno-budowlanej. Osoba wskazana przez wykonawcę powinna przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. 4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jaworzno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach