Przetargi.pl
wykonanie remontu budynku Straży Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach uszkodzonego podczas pożaru

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-575 Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 5232400, , fax. (89) 5272049
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 5232400, , fax. (89) 5272049
  REGON: 00051431900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie remontu budynku Straży Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach uszkodzonego podczas pożaru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie remontu cokołu obejmującego rozbiórkę uszkodzonych okładzin muru i odtworzenie warstwy okładziny, 2) wykonanie remontu elewacji obejmującego rozbiórkę uszkodzonych okładzin muru i odtworzenie elewacji wraz z ociepleniem, 3) wymianę stolarki okiennej, 4) wymianę uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej, 5) wymianę kamer CCTV. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w przedmiarach robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – załącznikami do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany i instalacji klimatyzatorów ściennych ujętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załączniku do SIWZ. 5. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem: 1) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), 3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 6. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SIWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. 7. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym SIWZ. 8. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez wykonawcę na czynnym przejściu granicznym, w związku z czym sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie prawidłowego funkcjonowania przejścia granicznego. 9. Koszty przeglądów serwisowych urządzeń zamontowanych lub/i dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaganych przez ich producentów do prawidłowego działania tych urządzeń i utrzymania udzielonego dla tych urządzeń okresu gwarancji wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych dokonywanych podczas takich przeglądów serwisowych należy ująć w kosztach realizacji zamówienia. 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn zm.): 1) osoby wykonujące czynności robotnika budowlanego robót wykończeniowych obejmujące: wykonywanie różnorodnych prac wykończeniowych w budownictwie, tj.: prac murarskich, prac związanych z budową ścianek działowych, prac tynkarskich, osadzanie stolarki i ślusarki budowlanej, wykonywanie różnego typu podłóg oraz prac glazurniczych; licowanie ścian i sufitów płytami gipsowo-kartonowymi; montaż konstrukcji nośnej z profili aluminiowych lub z innych materiałów oraz mocowanie płyt gipsowo-kartonowych przy wykonywaniu ścianek działowych, 2) osoby wykonujące czynności malarza budowlanego obejmujące: czyszczenie i przygotowanie ścian i innych powierzchni w budynkach do malowania lub tapetowania; wybór i przygotowanie farb w wymaganych kolorach poprzez mieszanie barwników i dodatków; nakładanie lub natryskiwanie farb, lakierów lub podobnych materiałów na powierzchnie, instalacje lub urządzenia w budynkach; nakładanie farb, lakierów i bejc na powierzchnie przy użyciu pędzli, wałków i sprayu; odmierzanie i układanie tapet lub materiałów na ścianach wewnętrznych i sufitach, 3) osoby wykonujące czynności elektryka budowlanego obejmujące: instalację, konserwację i naprawy okablowania elektrycznego; analizę rysunków, schematów i dokumentacji okablowania w celu określenia etapów i metod działania; planowanie położenia i instalację okablowania, sprzętu i urządzeń; selekcję, cięcie i podłączanie kabli i przewodów do terminali i złączy; mierzenie i wyznaczanie punktów odniesienia dla instalacji; pozycjonowanie i instalowanie tablic rozdzielczych; testowanie ciągłości obwodu. 11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 5.000,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/Olsztyn 93 1010 1397 0020 2013 9120 0000. 4. Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do SIWZ, zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym musi być tożsamy z zakresem robót określonym w przedmiarach robót, 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika; do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, 5) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach