Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego

Powiat Mrągowski ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, Królewiecka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48897410150 , fax. +48897417275
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mrągowski
  Królewiecka 60A
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48897410150, fax. +48897417275
  REGON: 51074251100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.mragowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego” polegająca na wykonaniu robót budowlanych w niżej wymienionych obiektach: 1) Wykonanie termomodernizacji I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sobczyńskiego 1A w Mrągowie w ramach zadania pn: „Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z elewacją budynku przy ul. Sobczyńskiego 1A w Mrągowie. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie: a) dokumentacji projektowej pn.: „Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z elewacją budynku przy ul. Sobczyńskiego 1A w Mrągowie" sporządzonej przez Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński; 15-437 Białystok; ul. Ireny Białówny 9/6 – Załącznik nr 8a do SIWZ b) przedmiarów robót dla poszczególnych branż – Załącznik nr 9a do SIWZ c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 10a do SIWZ d) Roboty realizowane będą na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę Nr 68/2017/Mki z dnia 6 marca 2017roku i Decyzji nr 128/2017/Mrg z dnia 18 kwietnia 2017roku – Załącznik nr 11 do SIWZ e) Planowany rzeczowy zakres prac polega między innymi na: • Pracach rozbiórkowych: - obróbek blacharskich, - wykuciach ościeżnic, kratek wentylacyjnych, kratek drzwiowych, podokienników, - rozebranie podłóg, stropów, - zbicie starych tynków wraz z oczyszczeniem, - wywiezienie gruzu spryzmowanego. • Pracach związanych z izolacją poddasza: - izolacje cieplne, - podłogi z desek. • Pracach związanych z wykonaniem stolarki: - obsadzenie i malowanie okien drewnianych - obsadzenie i malowanie drzwi zewnętrznych drewnianych, - obsadzenie wraz z obróbka i malowaniem podokienników drewnianych f) Orientacyjny ilościowy zakres prac obejmuje między innymi: • Roboty izolacyjne dachu (izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne i przeciwdźwiękowe) – ok. 1.087,00 m2. • Wykonanie i wymiana drewnianej stolarki okiennej (ok. 660,00 m2 w tym renowacja, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ,3 szt. okien drewnianych pozostawionych jako tzw. „świadek”) i drzwiowej (ok. 41 m2). 2) Wykonanie termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych Mrągowskiego Centrum Kształcenia w ramach zadania pn: „Rozbudowa i unowocześnienie istniejącej bazy szkolnictwa zawodowego, samochodowego - mechanicznego i dostosowanie do standardów unijnych i wymogów podstawy programowej dla danego zawodu w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65A, na dz. nr 85/3. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie: a) dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa i unowocześnienia bazy szkolnictwa zawodowego, samochodowo-mechanicznego, dostosowania do standardów unijnych i wymogów podstawy programowej dla danego zawodu, łącznie z termomodernizacją budynku "Mrągowskie Centrum Kształcenia Zawodowego" w Mrągowie sporządzonej przez Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński; 15-437 Białystok; ul. Ireny Białówny 9/6 – Załączniki nr 8b1, 8b2 i 8b3 do SIWZ b) przedmiarów robót dla poszczególnych branż – Załączniki nr 9b1, 9b2 i 9b3 do SIWZ c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – Załączniki nr 10b1, 10b2 i 10b3 do SIWZ d) Roboty realizowane będą na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę nr 311/2016/Mrg z dnia 22 sierpnia 2016r. – Załącznik nr 11 do SIWZ e) Planowany rzeczowy zakres robót obejmuje w szczególności: • Wykonanie prac przygotowawczych, rozbiórkowych, - rozbiórki obróbek blacharskich -rozebranie pokrycia dachowego -rozebranie daszku nad pomieszczeniem technicznym -rozebranie ścianek z cegieł -wykucie ościeżnic -rozebranie konstrukcji schodowych -rozebranie istniejących posadzek -rozebranie chodników z płyt betonowych • Roboty ziemne -wykopy wraz z zasypaniem - usuniecie gruzu • Fundamenty - wykonanie podkładów betonowych na podłożu - wykonacie fundamentów z bloczków betonowych - izolacje przeciwwilgociowe • Roboty murowe i konstrukcyjne -uzupełnienie ścianek -zamurowanie otworów -przygotowanie i montaż zbrojenia -przemurowanie przewodów kominowych -schody żelbetowe -nakrywy żelbetowe attyk ścian ogniowych • Pokrycia dachowe - izolacja pozioma - izolacje cieplne i akustyczne - obróbki blacharskie - wykonanie rynien - wykonanie rur spustowych - montaż odpowietrzników instalacji sanitarnej - wywietrzaki dachowe - montaż daszków nad drzwiami wejściowego. • Stolarka - Okna aluminiowe - witryny aluminiowe - drzwi aluminiowe - drzwi stalowe - bramy zewnętrzne - nawietrzaki okienne • Docieplenie ścian budynków - izolacje przeciwwilgociowe - przyklejenie płyt ze styropianu - docieplenie cokołów - docieplenie ścian płytami styropianowymi, z wełny mineralnej - wykonanie tynków - montaż drabiny • Podłogi i posadzki - podkłady na podłożu gruntowym - podkłady betonowe - izolacje przeciwwilgociowe, cieplne - posadzki przemysłowe na bazie żywicy - okładziny schodów z płytek kamionkowych - cokoliki z płytek • Roboty ślusarsko kowalskie - balustrady schodowe z prętów stalowych - zewnętrzny magazyn na butle • Elementy zewnętrzne -chodniki z kostki brukowej gr. 6cm, 8cm wraz z obrzeżami. • Roboty instalacyjne elektryczne - demontaże - instalacja oświetleniowa - instalacja odgromowa • Instalacje sanitarne CO - instalacja centralnego ogrzewania - demontaż instalacji CO - demontaż przykrycia kanałów posadzkowych f) Orientacyjny ilościowy zakres robót obejmuje między innymi : • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (elewacja) - ok. 810 m2; • Roboty izolacyjne dachu (izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne i przeciwdźwiękowe) – ok. 1.369,00 m2. • Wymiana stolarki okiennej (ok. 203,00 m2) i drzwiowej; • Instalacja odgromowa – ok. 550,00 mb. • Podłogi i posadzki – ok. 755,00 m2 • Chodniki z kostki brukowej – ok. 126,00m2. • Instalacja centralnego ogrzewania – ok. 670,00 mb. • Wymiana grzejników - ok. 58 szt. Dodatkowo zamawiający doprecyzował zapisy Opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 12a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach