Przetargi.pl
Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nad Odrą 24 w Szczecinie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nad Odrą 24 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nad Odrą 24 w Szczecinie (działka nr 24 obręb 3063), zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Zakres zamówienia obejmuje miedzy innymi: 1) Branża budowlana: a) odtworzenie spalonej podczas pożaru konstrukcji więźby dachowej, b) roboty murarsko-tynkarskie, c) roboty ciesielskie – wykonanie więźby dachowej, d) wykonanie pokrycia dachu budynku, e) wykonanie obróbek blacharskich, f) docieplenie poddasza – dach i strop II p, g) wykonanie robót remontowych dla stropów drewnianych: parter, I p, II p, h) wykonanie robót remontowych w mieszkaniach (roboty stolarskie, malarskie, posadzkarskie, okładzinowe), i) wykonanie robót remontowych klatki schodowej (roboty ciesielskie, malarskie, posadzkarskie, okładzinowe), j) wykonanie zabezpieczeń ppoż. na klatce schodowej k) roboty remontowe odtworzenia więźby dachowej po spaleniu w wyniku pożaru, l) roboty remontowe mieszkania III p , odbudowa po spaleniu z wydzieleniem pomieszczenia łazienki (toaleta, natrysk), m) roboty remontowe mieszkania II p , wykonanie nowego otworu drzwiowego i utworzenie jednego mieszkania poprzez dołączenie pokoju, n) roboty remontowe mieszkania I p, o) roboty remontowe klatki schodowej wraz z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcyjnych na poddaszu, p) wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, q) wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach, r) wykonanie robót remontowych dla mieszkań i klatki schodowej branży sanitarnej: instalacja wod-kan, instalacja co, instalacja gaz, s) wykonanie robót remontowych dla mieszkań i klatki schodowej branży elektrycznej: instalacja elektryczna oraz domofonowa, 2) Roboty sanitarne: a) wykonanie nowych instalacji wody zimnej, b) wykonanie nowych instalacji wody ciepłej, c) wykonanie nowych instalacji gazowych, d) wykonanie nowych instalacji kanalizacji, e) wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania,, f) demontaż starych i montaż nowych urządzeń sanitarnych i wyposażenia kuchni i łazienek, g) montaż kotłów gazowych, h) wykonanie nowych kanałów spalinowych do proj. kotłów gazowych, i) wykonanie nowych instalacji wentylacji, 3) Roboty elektryczne: Wybudowanie nowych instalacji wraz z osprzętem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: a) zasilenia elektrycznego budynku, b) Wewnętrznej Linii Zasilającej, c) Tablicy Głównej, d) Tablicy Administracyjnej, e) Tablic Piętrowych, f) Tablic Mieszkaniowych, g) Tablicy Wentylacji Hybrydowej, h) instalacji w mieszkaniach, piwnicach, na klatce schodowej i na strychu, i) instalacji dzwonkowych, j) instalacji domofonowych, k) instalacji uziemiających, l) instalacji przeciwporażeniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 13 382,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokoju nr 10, przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach