Przetargi.pl
Przewóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Bielice do Szkoły Podstawowej w Bielicach

Gmina Bielice ogłasza przetarg

 • Adres: 74-202 Bielice, Niepokalanej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 644 235 , fax. 915 644 173
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bielice
  Niepokalanej 34
  74-202 Bielice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 644 235, fax. 915 644 173
  REGON: 81168534900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bielice.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Bielice do Szkoły Podstawowej w Bielicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu gminy Bielice do Szkoły Podstawowej w Bielicach na podstawie biletów miesięcznych, wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu. Przewozy dotyczą dni nauki szkolnej, od 1 września 2020 r. do końca roku szkolnego 2021 r. 2.Przewidywana ilość zakupionych biletów miesięcznych wynosi 201 szt. w dwie strony. Zamawiający przewiduje, że liczba uczniów i dzieci jest wielkością prognozowaną i w okresie realizacji zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zakresie do 30%. Przybliżoną liczbę uczniów i dzieci z poszczególnych miejscowości określa załącznik nr 9 do SIWZ. 4.Wykonawca dostosuje się ściśle do rozkładu jazdy, który zostanie ustalony wspólnie z dyrektorem Szkoły podstawowej w Bielicach. Aktualny rozkład jazdy w podziale na poszczególne trasy zawiera załącznik nr 10 i 11 do SIWZ. 5.Zamawiający zastrzega, że możliwe są zmiany tras lub godzin dowozu i odwozu dzieci wynikające z organizacji pracy szkoły. Zamawiający poinformuje o zmianach pisemnie bądź faksem nie później niż 5 dni przed wprowadzanymi zmianami. 6.Wykonawca zapewni opiekę przez osoby dorosłe nad uczniami i dziećmi w trakcie dowozu. Kierowcy muszą być zatrudnieni u Wykonawcy na umowę o pracę. Kierowcy nie mogą być opiekunami. 7.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów, którzy posiadają uprawnienia o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) 8.Przewozy mogą odbywać się w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Zamawiający w tym przypadku finansuje jedynie przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Bielicach, na podstawie biletów miesięcznych. Przy czym pierwszeństwo przy wsiadaniu do autobusu mają uczniowie, pozostali pasażerowie muszą poczekać aż dzieci zajmą miejsca siedzące. 9. Do wykonania zadania związanego z przedmiotem zamówienia Wykonawca musi dysponować przynajmniej 4 autobusami (2 autobusy, którymi wykonywany będzie przedmiot zamówienia oraz 2 autobusy rezerwowe, zabezpieczone na wypadek sytuacji, o której mowa w ust. 13 niniejszego rozdziału) o minimalnej ilości miejsc siedzących 48. 10.Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć przynajmniej 4 autobusy, którymi realizowany będzie przedmiot zamówienia oraz pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 11.Pojazdy przeznaczone do przewozu uczniów muszą spełniać wymagania i warunki techniczne do wykonywania tego typu usługi. Usługa dowozu dzieci musi być realizowana autobusami spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, poz. 2338 z 2017 r., poz. 855 z 2018 r.). 12.Środki transportu przeznaczone do przewozu muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne badania techniczne, muszą być utrzymywane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów oraz muszą posiadać wystarczającą ilość siedzeń, tak aby wszyscy przewożeni uczniowie i dzieci mieli zapewnione miejsce siedzące. 13.W przypadku wystąpienia podczas wykonywania usługi, awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wyznaczonego autobusu, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 minut od jej wystąpienia, autobus zastępczy spełniający wymagania techniczne w ruchu drogowym. W razie awarii pojazdu lub planowanego przeglądu albo remontu pojazdu, Wykonawca zapewnia dowóz dzieci innym pojazdem spełniającym wymagania wskazane w niniejszej SIWZ. 14.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie aktualnych uprawnień do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach