Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego w 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Policach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Tanowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 328 100 , fax. 913 178 900
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Policach
  ul. Tanowska 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 328 100, fax. 913 178 900
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. Wykaz dróg przewidzianych do remontu cząstkowego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Łączna długość dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego – 155,236 km. W ramach remontu cząstkowego nawierzchni będą wykonywane remonty nawierzchni masą mineralno-bitumiczną. Jednostką rozliczeniową umowy będzie cena za wbudowanie 1 tony masy mineralno bitumicznej. Szacunkowa ilość masy mineralno asfaltowej do wbudowania w drogi powiatowe na terenie Powiatu Polickiego w 2019 r. – 133 ton. Szacunkowa ilość planowanych do wykonania robót służy do porównania złożonych ofert oraz obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i nie musi być wykorzystana w całości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty cenowej, według wzoru stanowiącego złącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt. 8.3 ppkt. 1) według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3. Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt. 8.3 ppkt. 2) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 8.4 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. Wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 7 do siwz. 5. Odpowiednie pełnomocnictwa, gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5 ppkt 1) lub w przypadku składania oferty wspólnej pkt 8.3 ppkt. 3) i 4) Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6. Oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do siwz, wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach