Przetargi.pl
Szycie umundurowania

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 533 509 , fax. 261 533 509
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  ul. Połczyńska 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 533 509, fax. 261 533 509
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szycie umundurowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa szycia umundurowania na miarę typu wyjściowego – damskiego, według wzoru dla żołnierzy zawodowych, zgodnie z aktualną Wojskową Dokumentacją Techniczno – Technologiczną, dalej zwaną WDTT (stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ) oraz zgodnie ze wzorami przedmiotów obowiązującymi w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ponadto przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującej Klauzuli Jakości Nr 9/ SSM/18 r. (stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ). Przedmiot zamówienia został podzielony na części, odpowiadające zakresem podanym w poniższych zadaniach: a) Zadanie nr 1 – umundurowanie galowe damskie (ze spódnicą) wojsk lądowych – WDTT: 108D/MON –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe zostały określone w załącznikach nr 2a, 3 i 4 do SIWZ; b) Zadanie nr 2 – umundurowanie wyjściowe damskie (ze spódnicą) wojsk lądowych WDTT: 136/MON –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe zostały określone w załącznikach nr 2b, 3 i 4 do SIWZ; c) Zadanie nr 3 – Płaszcz damski wojsk lądowych – WDTT: 215D/MON - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe zostały określone w załącznikach nr 2c, 3 i 4 do SIWZ; d) Zadanie 4 – umundurowanie galowe damskie (ze spódnicą) sił powietrznych – WDTT: 108D/MON - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe zostały określone w załącznikach nr 2d, 3 i 4 do SIWZ; e) Zadanie 5 – umundurowanie wyjściowe damskie (ze spódnicą) sił powietrznych - WDTT: 136/MON –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe zostały określone w załącznikach nr 2e, 3 i 4 do SIWZ; f) Zadanie 6 – płaszcz damski sił powietrznych - WDTT: 215D/MON - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe zostały określone w załącznikach nr 2f, 3 i 4 do SIWZ; g) Zadanie 7 – bluza olimpijska damska sił powietrznych - WDTT: 215D/MON - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe zostały określone w załącznikach nr 2g, 3 i 4 do SIWZ; Szczegółowe ilości przedmiotu zamówienia, w podziale na zadania, zawarte są w załącznikach nr 2a-g do SIWZ – formularze cenowe. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ – „Projekt umowy” wraz z załącznikami. Przedmiot zamówienia musi zostać uszyty na podstawie obowiązującej w 2019 r. WDTT i musi być zgodny ze wzorami przedmiotów obowiązującymi w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ponadto przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującej Klauzuli Jakości Nr 9/ SSM/18 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98390000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach