Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2020-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatwroclawski.bip.net.pl ; https://powiatwroclawski.logintrade.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania: Zadanie 1 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin: Długołęka i Czernica - w ilości szacunkowej ok. 4000 m2 ; Zadanie 2 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin: Siechnice i Żórawina - w ilości szacunkowej ok. 3000 m2 ; Zadanie 3 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin: Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka – w ilości szacunkowej ok. 4000 m2 ; Zadanie 4 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin: Kąty Wrocławskie i Kobierzyce – w ilości szacunkowej ok. 3000 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w podziale na zadania w wysokości: Zadanie 1 – 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100) Zadanie 2 – 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100) Zadanie 3 – 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100) Zadanie 4 – 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 24 1560 0013 2124 1805 1000 0006 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty). Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na w/w rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach