Przetargi.pl
Wykonanie rekanalizacji w miejscowościach Jabłonka-Centrum i Jabłonka-Bory w 2020 roku

Gmina Jabłonka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-480 Jabłonka, ul. 3 Maja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 611 146 , fax. 182 652 468
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonka
  ul. 3 Maja 1
  34-480 Jabłonka, woj. małopolskie
  tel. 182 611 146, fax. 182 652 468
  REGON: 54325500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rekanalizacji w miejscowościach Jabłonka-Centrum i Jabłonka-Bory w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie rekanalizacji w miejscowościach Jabłonka-Centrum i Jabłonka-Bory w 2020 roku” zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami. 2. Zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: Charakterystyka zakresu robót: Rekanalizacja w terenach skanalizowanych na terenie miejscowości Jabłonka-Centrum i Jabłonka-Bory w 2020r. Jabłonka-Centrum -do podłączenia 11 budynków kanał Ø 160 mm- 733,90 mb Studzienki(160)- 33 szt kanał Ø 200 mm- 588,1 mb Studzienki(200)- 22 szt Jabłonka- Bory -do podłączenia 3 budynki kanał Ø 160 mm- 246,50 mb studzienki(160)- 10 szt kanał Ø 200 mm- 59,50 mb Studzienki(200 )- 2 szt Razem rekanalizacja 2020 kanał Ø 160 mm- 980,4 mb Studzienki(160)- 43 szt kanał Ø 200 mm- 647,6 mb Studzienki(200)- 24 szt długość razem fi 160, fi 200 - 1628,0 mb do podłączenia 14 budynków Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej. Jabłonka-Centrum : Droga gminna nr 8503: 6,60 m x 1,50 m= 9,90 m² Droga gminna n3 8506 : 4,5m x 1,50 m= 6,75 m² Droga gminna nr 8522 : 136,0 m x1,50m = 204,0 m² Razem zajętości :9,9+6,75+204,0= 220,65 m² stawka za 1,0 m²- 4,0zł -za dzień zajętości 1x 4,0x 220,65 = 882,60 zł Jabłonka-Bory : Droga gminna nr 5167: 58,0 m x 1,50 m= 87,0 m² Droga gminna nr 4826/1 : 64,0 m x 1,50 m= 96,0 m² Razem zajętości : 87,0+ 96,0= 183,0 m² stawka za 1,0 m²- 4,0zł -za dzień zajętości 1x 4,0x 183,0 = 732,0 zł UWAGA !!! Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy doliczyć do kosztorysu ofertowego. 3. Szczegółowy zakres prac precyzuje, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 4. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 9 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 10 do SIWZ Przedmiar Załącznik Nr 11 do SIWZ Dokumentacja-Załączniki graficzne Przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.) 6. Wymagany okres gwarancji: Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r.poz.1804 z późn.zm) 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS Jabłonka Nr 74 8798 0002 0000 0000 0026 0014 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę postępowania RINT.271.1.6.2020). 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 1 34-480 Jabłonka – kasa UG w pok. 105 lub dołączyć do oferty. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 30.04.2020 roku do godz. 12:00. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca ,którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty: 1) Formularz oferty przetargowej (według Załącznika nr 1 do SIWZ). 1a). Oryginał dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz 2) Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1794 z późniejszymi zmianami). 4) Zobowiązanie innego podmiotu - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (według wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ). 5) Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni od daty upublicznienia na stronie internetowej wykazu złożonych ofert: 2.1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaznacza, iż podziela rekomendację opublikowaną na stronie internetowej UZP o następującej treści: „(…) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”. Dlatego też, Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (po zaznaczeniu odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ i zamieszczony zostanie przez Zamawiającego na stronie internetowej www.jablonka.pl wraz w informacją z otwarcia ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. Uwaga: wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ ust. 3 pkt. 3.1 i pkt. 3.2, jeżeli (art. 26 ust 6 ustawy Pzp) 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 stawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2007 r Nr 168, poz. 1186) oraz wydruków Z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 584 z późn. zm.) 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust 3, 4 ustawy Pzp). 3a) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust 3a ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach