Przetargi.pl
Różne urządzenia i wyroby medyczne- sprzęt jednorazowego użytku.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 146 621 155
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 68
  32-800 Brzesko, woj. małopolskie, fax. 146 621 155
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Różne urządzenia i wyroby medyczne- sprzęt jednorazowego użytku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa - Różne urządzenia i wyroby medyczne. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie nr:1 kod CPV: 33141642-2 Akcesoria do drenażu; Zadanie nr:2 kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i wyroby medyczne- Osprzęt do systemu nieinwazyjnej wentylaji płuc; Zadanie nr:3 kod CPV: 33141000-0 Jednorazowe niechemiczne wyroby medyczne-Akcesoria do spirometru; Zadanie nr:4 kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne- Ręczniki, śliniaki;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141642-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną